Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
272. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juli 17/27

22
[ 262 ] / 272 / [ 288 ]

23

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


24
Stockholm 1647 Juli 17/27

25
Kopie: RR fol. 1575–1576.

26
Aufenthalt der Gesandten in Münster. Wismar. Bevorstehende Audienz des Hg. Karl von Mecklen-
27
burg . PS: Bericht von der Audienz des Hg. Karl von Mecklenburg und Heins.

28
Bezug auf Nr. 262 mit knapper Inhaltsangabe. Det hafver alt sine gode skähl
29
att I på the Frantzösiskes och ständernes anhållande äre blefne i Munster
30
till des rijkzdalerne [rijkssakerne] der något bättre och närmare adjusteras
31
och Eschen kan medh feldtmarskalckens betänckade om soldatescans con-
32
tentement komme tilbakar. Det är och myckit väll att I hafve erhållit Wis-
33
mar utan condominio. I hvadh motto I kunne adsistere hertigen i annan
34
hans satisfaction theremoth, theri vele I göra Edert bästa. Heute empfangen

[p. 512] [scan. 568]


1
wir Hg. Karl von Mecklenburg

35
Karl, Hg. von Mecklenburg: * 7. 3. 1626, † 20. 8. 1670, Sohn des Hg. Adolf Friedrich I.
36
von Mecklenburg-Schwerin, Domherr zu Straßburg. Vgl. Isenburg I T. 122.
und den mecklenburgischen Vizekanzler Hein

37
Dr. Hein, Mecklenburger Vizekanzler oder Direktor der Kanzlei.
in
2
Audienz.

3
PS:

4
Bei der erwähnten Audienz brachte Hg. Karl Kurialien vor; Hein hielt nach all-
5
gemeinen
Klagen darum an thet vij här ville låta reausurera tractaterne om herti-
6
gens condominio uthi Wismar och thet vederlagh han theremoth hade till
7
förmoda. Deropå vij honom näst behörlige remonstrationer på klagemåhlen
8
svarade att vij oss icke hade försedt thet hertigen skulle nu så seent och så-
9
som praepostere draga then saken före, sedan alt voro för ett halfft åhr sedan
10
om Wismars condominio theruthe afftalt och slutet, ja, hertigen sigh be-
11
gifvit samme condominio och deels nådt, dels ännu förslå och begäre annat
12
vederlagh theremoth, men mehra besinne hvadh vår högstährade her fader
13
glorvärdigst i åminnelsse och sedan vij och Sveriges chrono för alle evan-
14
geliske ständer, serdeles för hertigen och Hans K:tz heele huus, landh och
15
folck hafve gjordt. Vij ville icke desto mindre hans schrifftelige inlago
16
genomläsa och ther så behöfves förordne och deputere nogre som honom
17
theröfver vijdare höra skole och mehrendeels gifve hertigh Carl och Hein
18
part och information af thet som nyligen i then saken kan vara passerat.

Dokumente