Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
269. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juli 10/20

12
–/ 269 /–

13

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


14
Stockholm 1647 Juli 10/20

37
Vgl. Odhner S. 245.

15
Kopie: RR fol. 1536’–1537’.

16
Unterstützung Frankreichs betr. die spanisch-französischen Verhandlungen und hinsichtlich dem
17
Verlangen nach einer kaiserlichen Versicherung, Spanien nach Friedensschluß keine Hilfe gegen
18
Frankreich leisten zu wollen.

19
Verweis auf Nr. 260 mit Wiederholung der Passagen, die französisch-spanischen
20
Verhandlungen betreffend. Wir halten an dieser Resolution fest und wiederholen auf
21
Bitten Chanuts härmedh samme vår förre ordre och befalning och vele att I
22
tala för Franckrijke medh alfvar och cooperera görligen therhän först att
23
the strijder emellan Franckrijke och Spagnien må och blifva färdige till ett
24
almeent fridzsluth och sedan att the keijserlige å sin herres vägnar begifve
25
sigh att post pacem icke adsistere Spagnien emoth Franckrijke. Han, resi-
26
denten , begärer fuller icke att ther saker och deres drifvande skole pro
27
extremo och uthi yhlhelningen så hindra friden, att man för theres skuldh
28
behöfde rumpera tractaterne och sättia fridhen tilbakar, men att I och drifva
29
then Spaniske fredens richtigheet och Keijsarens renunciation att adsistere
30
Spagnien effter sluten fredh och till den ända tala för Frantzoserne ju så länge
31
I stå i tractat och arbete af andre rijksens saker och interessen så och solda-
32
tescas contentement, thet är een saak som vij icke befinne oskäligh.

33
Elljest finge vij nu på denne sidst ankombne post från Eder inge bref af
34
orsak, som vij förnimme, att Mindiske posten skall hafva blefvet uthe, vele
35
medh näste post förväntadt.

Dokumente