Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
268. Königin Christina an Salvius Stockholm 1647 Juli 6/16

13
–/ 268 /–

14

Königin Christina an Salvius


15
Stockholm 1647 Juli 6/16

32
Vgl. Odhner S. 235, 243.

16
Druck: Gjörwell , Drotning Christina , S. 142f. = Druckvorlage; Meiern V, S. 6–7

17
Unterstützung der französischen Forderung nach kaiserlicher Versicherung, Spanien keine Hilfe zu
18
leisten. Übersendung einer Kopie von Nr. 339. Benfelder Angelegenheit. PS: Schreiben d’Avauxs.

19
Jag hafver unfått tvänne Edra skrifvelser, herr hofcanceller, hvaraf jag väl
20
har intagit tractaternes tilstånd, vet dervid intet at påminna än at jag är
21
hel väl contant med Edre negotiationer, allenast vil jag derhos detta för-
22
mäla at I giören väl at assistera Fransoserne i deras postulater, talandes med
23
alfvar för dem, serdeles i den saken mot Käijsaren, at han måtte tvingas at
24
icke assistera Spanien mot Frankrike. Det synes vara mit egit interesse
25
såväl som Frankrikes, och mig tycker I kunnen med godt maner chatouillera
26
Fransoserne med detta, hälst medan verket desförutan stadnar vid soldates-
27
quens contentement, måste I fördenskull arripera denna occasion til at
28
giöra mig hos Frankrike gratieuse.

29
Eljest så sänder jag Eder en copia af g. J. O. bref til mig, I kunnen deraf
30
dömma hvad mod han mot Eder bär, men tröster Eder deraf at jag är
31
med Eder mer än väl til frids, och skal jag det innan kort i sjelfva verket

[p. 505] [scan. 561]


1
bevisa til Edre missgynnares förtret. Farer allenast fort såväl härefter som
2
härtils at bevisa mig den trohet som både min salige herr fader och jag
3
hafver så ofta af Eder sport.

4
I det öfriga vil jag Eder ännu en gång hafva den Benfeldiska sak recommen-
5
derad ; där Fransosen icke kan få stift Strasburg, så

36
Möglicherweise: så [se] at.
at det må komma ut
6
på det slaget, som I uti Eder postscripto förmäla, och låter mig derpå få
7
viss och hastig resolution, på det jag må veta mig derefter at rätta.

8
PS: Jag fogar härhos et bref til d’Avaux, låter mig veta hvad han judicerar
9
om min elaka skrifvelse och excusera mig at jag så hastigt och illa skrifver.

10
Jag har, Gud vet, i stor hast skrifvit det; mina affaires tillåta mig icke mycket
11
långt betänckande. Laga at I kunnen få copian deraf och sänden mig här.

Dokumente