Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
256. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Juni 12/22

[p. 467] [scan. 523]


1
–/ 256 /–

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1647 Juni 12/22

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 385–386; Eingangsvermerk Münster
5
1647 Juni 29/Juli 9 = Druckvorlage. Druck: Gjörwell S. 399–401.

6
Französische Vorwürfe. Privata.

7
Ich habe Nr. 229 erhalten, ebenso das Schreiben, das Du Douglas mitgegeben hast.
8
De publicis haf:r jag intet anned att schriffva ähn att Edre actioner där
9
vedh tractaten, sosom de ähre ähran och tack värde, alttså förnimmer jag
10
nu intet anned ähn att de förstås till ded besthe. Fahr fördenskuldh fortt så
11
härefter som härtill, och vill jag förhoppas aff Gudh altt gott bijstondh, hjelp
12
och välsignelse, ehuru ded och kan understundom igenom onde menniskiors
13
rapport få en lijten anstött.

14
Jag förnimmer at Francöseske ambassadeurerne eller ju någon aff dem
15
haffve schreffvett hijt och beklaget sig att I holle uppe tractaten. Om nu
16
sådantt ähr skett, och hvars instincta, ded haff:r Du att förfara oförmerkt
17
och uthan att göra någott stortt därom. Ded kan tjäna till ded bestha i sin
18
tijdh.

19
Privata

Dokumente