Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
255. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juni 12/22

6
–/ 255 /–

7

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


8
Stockholm 1647 Juni 12/22

9
Kopie: RR fol. 1331–1331’.

10
Rechte des Erzstifts Bremen an der Gft. Delmenhorst.

11
Vij vele Eder härmedh nådeligen icke förhålla thet oss varder för visso
12
berättat att grefve Christian till Delmenhorst

28
Christian Gf. von Delmenhorst: * 26. 9. 1612, † 23. 5. 1647. Vgl. Isenburg I T. 88; vgl.
29
auch Anm. 2 S. 444.
skall vara medh döden af-
13
gången och therhoos oss kungjordt att ertzstifftet Brehmen skall hafva på
14
samma grefveskap een starck praetension och som man vill mehna bem:te
15
grefveskap vara ett lähn af samma ertzstifft . Vij hafve therföre för een
16
nödtorfft befunnit Eder thetta opåminna och therhoos befalle att endogh
17
fuller i then förre öfver vår och Sveriges chrones satisfaction af Eder medh
18
them keijserlige oprättade recess cederes oss och chronan offtabem:te stifft
19
cum omnibus iuribus, lijkväl emedan thet fast bättre ähr att man sådant per
20
expressum hafve sigh i thesse tractater och deres sluth förvarat och för-
21
säkradt , ty vele I först härom väl Eder theruthe informera låta och sedhan,
22
ther sigh så förhåller, som vij bäst troo och påminne oss att Durelius
23
uthur Hellsingöhr hafver för någon tijdh sedhan om thetsamma, och serde-
24
les thetta Delmenhorsts heemfall till ertzstifftet skall i Danm:k hafva varit
25
på taal, skrifvit hijt öfver, tå vigilere häruthinnan att oss inthet praeiudicium
26
i sådan vår rätt varder accelererat och tillfogat, men den per expressum oss
27
förbehållen.

Dokumente