Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
254. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juni 12/22

13
–/ 254 /–

14

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


15
Stockholm 1647 Juni 12/22

34
Vgl. Odhner S. 245.

16
Kopie: RR fol. 1330–1331.

17
Marburg-Problematik.

18
Hvadh hennes K:tt fru landtgrefinnans af Hessen-Cassells här vidh vårt
19
hof varande resident

35
Badenhusen.
hafver hoos oss solliciterat om vår adsistence genom
20
Eder att bevijsa Hennes K:tt på förehafvande conventer och fridztractater i
21
Osnabrugk och Munster emot Hennes K:ttz vederpart i then stridige
22
Marpurgiske successionssaken, landgrefve Jurgen af Hessen Darmstadh,
23
thet hafve I af hoosgående inlagos copia

36
Fehlt.
att sij och förnimma. Medan vij
24
nu befinna thet förlijkningsförslaget, som I medh them Frantzösische pleni-
25
potentierade uthi then sakens beläggiande hafve för godt anseedt och
26
placiteradt, vara funderat och elljest sij Hennes K:tt theruthinnan gerna
27
secunderat, efftersom landgrefve Jurgen, till hvilken vij oss inthet synner-
28
ligit godt hafve att försij, thertill icke vill förstå, men söker fuller uthfly
29
ahter till att kasta saken på långe bäncken och draga henne ifrån desse con-
30
tracter och tractater och, när fredh afblefve, icke låta komma henne till
31
sin riechtige endskap, hvarföre ähr härmedh vår nådige villje och befall-
32
ningh att I arbethe theremot så godt I kunne och icke förlåte heruthinnan
33
fru landtgrefvinnan, men stå deropå att samme af Eder och thee Frant-

[p. 466] [scan. 522]


1
zösiske för godt erkände förlijkningsförslagh må blifva af landgrefven
2
Jörgen accepterat och godt erkändt, efftersom vij och hafve befallat fält-
3
marskalcken att icke innehålla medh assistencen hoos landgrefinnans K:tt
4
men vapnets continueran emot landgrefve Jurgen till des han samma för-
5
lijkningsproject ratificerar och värckeligen adimplera.

Dokumente