Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
251. Salvius an Königin Christina Münster 1647 Juni 6/16

2

Salvius an Königin Christina


3
Münster 1647 Juni 6/16

40
Vgl. Odhner S. 240.

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 6 ] fol. 984–985; Eingangsvermerk Stockholm
5
1647 Juni 24/Juli 4.

6
Unzufriedenheit mit der Instruktion betr. satisfactio militum. Franzosen wenig friedensbereit.
7
Subsidien. Kaiserliche Friedensbereitschaft. Satisfactio militum: Haltung von Kaiser und Reich;
8
Kritik an Erskeins hohen Forderungen; finanzielle Lage im Reich; Zurückweisung der Forderungen
9
des Militärs; Gegenvorschlag der Monatssoldbasis. Mangelnde französische Friedensbereitschaft
10
und deren Gefahren für Schweden, Bitte um Instruktion in dieser Angelegenheit.

11
Sidst berättade E. K. M:t jagh i underdånigheet huruledes h. Erskein blef
12
medh een tunna guld till armeens behoff affärdad. Vij hade fuller högeligen
13
önskat och förväntat at han skulle hafva bracht nogon viss resolution uhr
14
Sverige om militiens contentament, eftersom vij hafve nu så länge therom
15
varit förtröstade. Men så hafver han föga annat här haft göra än begärt
16
information af oss therom och ahnhollat hoos migh om peningar. Hade man
17
thet vetat för ett halft åhr sedan, så skulle, näst Gudz hjelp, friden nu hafva
18
varit richtigh. Hvadh nu skee kan, thet står hoos Gudh och tijden. Campag-
19
nien är nu ahngången, dervidh tractater gemeenligen stahna pläge. Franso-
20
serne holles i gemeen icke vara beredde til friden. Theres armee går nu
21
öffver Rheinströmen uhr Tyskland åt Flandern.

22
Om subsidierne säija the sigh fuller vele skrifva till hoffvet, men heelt frigide.
23
The kaijserische ervijse sigh ijfrige at sluta friden, och hafve vij inthet stort
24
som oss hindrar, uthan allenast militiens contente. Den hafver Kaijsaren
25
och Röm. rijket bevilljat, såvida den endrägeligh kan vara. Hade thet nogot
26
nähr mott blifva vidh feltmarskalkens greef Torstenssons förslagh, så hade
27
man nogorlunda kunnat hoppats at komma thermedh till ända. Her Er-
28
skein slår före att officererne moste beholla alla för dette undfångne donatio-
29
ner , sedan alla commenderii i Röm. rijket och theröffver etthundrade och
30
sechstijo tunnor guld i rijksdaler. Thet vore till önskande at sådane förslagh
31
vore practicerlige; thet skulle ingen heller see än vij, och var〈a〉 vij all
32
mensemöijeligh flijt ahnvändandes at bringa bemelte contentament thet
33
högsta som nogonsinn skee kan. Men om han hafver ordre at stå theropå,
34
så holler heela conventen thet vara ett medel at uthsla friden. Ingen holler
35
så monga peningar finnas i heela rijket, chur- och förstar förpanta thers
36
bästa ämpter at få peningar til theres nödtorftige underhold, adelen är uth-
37
märgladh , bonden hafver föga mehr än blotta lijfvet, och efter städerne
38
hafve föga commercier haft nu snart i 30 åhr, så kan man lätteligen tänckia
39
at fhå borgare hafva nogot synnerligen capital igen. Icke desto mindre

[p. 462] [scan. 518]


1
hoppas man at all[e] skola till thet yttersta gripa sigh ahn at en gång för
2
alla slippa thette älende krijghet. Men at gå efter ofvanbe:te förslagh är
3
heelt omöijeligh, och ther generalitet skulle theropå bestå muncklas under
4
ständerne besvärlige resolutioner. Vij befinne all E. K. M:ts force häruthe
5
vara så monge regimenter och compagnier som innelagda liste förmäler.
6
Therefter hafva vij låtet öffvercommissarien Brandt göra tvenne förslagh,
7
ett efter completta regimenter, thet andra nogot mindre, och alt räknat
8
efter en monadsold. Medan nu afdankningar skee gemeenligen medh två
9
eller tree monadsoldh, så varder E. K. M:t allernådigst theraf dömandes
10
hvadh summan vil blifva. Vij skole fuller alt drifva till thet högsta, men
11
gifve Gudh at vij man fingo nogot nätt 40 tunnor guld.

12
Vij nödgas nu holla tractaten oppe, till thes h. Erskein kommer från ar-
13
meen . Han är först i går reest ifrån Ossnabrugge. Vij hoppas lijkväl görat
14
medh sådant maneer at odium protractionis icke må synas vara hoos oss.

15
Galli synas icke aldeles så ijfrige nu till friden som i höstas och vintras. Om
16
thet skeer du bon escient eller simulate varder man snart förnimmande.
17
På fall at the skulle vela trainera krijget är oss höghst nödigt at veta E. K.
18
M:tz meening, hvadh vij skole göra, sluta eller eij? Bättre conditiones pacis
19
hafve vij fuller inthet at hoppas, uthan mehr at fruchta nogon stoor för-
20
andring in peius! Drager Gallia sijn vapn och subsidier från oss, så äre ock
21
E. K. M:t oobligeradh. Melander skrifves vara m/30 man starck, Sparren i
22
Westphalen 5000, thertill väntes Lamboy uhr Niederland. Och är Beier-
23
furstens armistitium inthet säkert at förlåta sigh opå; han skrifves värfva 18
24
nya regimenter. Derföre vore friden bäst. Hvadh nu vidare passerar, berätte
25
vij underdånigst efter handen.

26
H. Erskein berättade migh at E. K. M:t hafver i den honom tillsända
27
instruction befalt honom, när pennigar feelas, draga vechslar på migh.
28
Jagh stickar till dato i 216000 rd:rs gäld. Drager han på migh mehra, förän
29
detta blifver betalt, så ligger crediten heelt omkull. Thet beder jagh ödmju-
30
keligen at E. K. M:t täckes allernådigst ihugkomma.


31
Beilagen zu DG, A I 1, Legat . [ 6 ]:


32
986–992 Aufstellungen zur Berechnung der satisfactio militum

Dokumente