Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
248. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 Juni 5/15

[p. 454] [scan. 510]


1
–/ 248 /–

2

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


3
Stockholm 1647 Juni 5/15

4
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 384–384’; Eingangsvermerk Münster
5
1647 Juni 22/Juli 2 = Druckvorlage. Druck: Gjörwell S. 397–399.

6
Kritik der Königin an Johan Oxenstierna. Privata. PS: Empfehlung der Interessen der Städte
7
Magdeburg und Erfurt.

8
Mit der letzten Post erhielt ich von Dir keine Nachricht, obwohl Du an mich
9
geschrieben haben sollst.

10
De publicis schrijff:r jag intet, uthan lather altt blijffva vedh drotningens
11
breff . Dette allenast till Din information at de breffven Du senast mentio-
12
nerade om och sende hijtt öf:r copier aff, så Hennes M:tz till Dig, som Ditt
13
till svar igen, de haffve förorsakedt någre små disputer för mig, men så
14
ähr nu altt åther accommoderat, och Henes M:t sig på ded gunstigste för-
15
klarat med promesser att agnoscera så Din som min tjänst till vårt nöije.
16
Ded kunde fuller altt vara gott, men onde menniskior, dem Gudh förlathe,
17
göra mykedt och söke att göra sig godhe och stora per latera bonorum
18
virorum. Men bona conscientia iuge convivium. Gack Du på Din sijdha
19
recto pede et more consueto. Blijff intet stältt i medgong; blijff intet för-
20
sagdh i mootgong och plaga Dig intet sjelff. Ded kommer fuller i sinom
21
tijdh spee för spottarens döör. Hennes M:t befalte mig att försäkra Dig
22
på Hennes gunstige benägenheet.

23
Privata (Problem der Beisetzung der Gattin J. Oxenstiernas).

24
PS: De Magdeburger haffve aff mig flitigt begäret att recommendera dem
25
till Dig ded deras interesse motte tages i acht. Staden ähr i dette krigett
26
ruinerat och haf:r fått donationer aff S. Kung. M:t så och förtröstning at
27
upbygges och forhjelpes till sin och ähn större frijheet. Stadt dem bij i alt
28
ded du kant; och om möijeligtt ähr, så hjelp dem.

29
De Erffurter haffve och fått stora tilseijelser aff S. Kung. M:t, och haffve
30
sedhan medh deres troheett väl förtjäntt aff S. chronan at hjelpas. Gör hvadh
31
Du kantt och tesgmoniera mott dem Din inclination att hjelpa dem. Eljest
32
ultra posse nemo obligatur.

Dokumente