Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
237. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Münster 1647 Mai 30/Juni 9

13
–/ 237 / [ 258 ]

14

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


15
Münster 1647 Mai 30/Juni 9

16
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B.

17
Erskein in Osnabrück. Franzosen nicht friedensbereit.

18
I hijt dags, som var den * * *

33
25. Mai/4. Juni; vgl. [ Nr. 232 ] , [ 235 ] .
, kom h. Erskein till Osnabrugge och bracte
19
oss den besked som han om militiens contentement medh sigh bekommit
20
hade, men tesmoignera[de] därhoos sigh inthet resolution kunna upsettia
21
eller göra till saken förähn han i armeen och hoos feltmarskalk[en] varit
22
haffver. Vij haffve aff öffverlagde saker medh hvarandra best funnit att göra
23
ett ryck hijt at[t] see huru sigh alt vill best göra låtha. Hvadh upsatt com-
24
missarien Brant [på] Eskins inridande gjort haffver ähr H. K. M. nu in-
25
skickat . Eskein [ähr] till Königsmarck som ligger för Fö[rstenau]. Jagh menar
26
att komma medh h[onom] till taals ähnu förähn han reser [till] armeen.

27
Det synes ähnu någon vik〈i〉a medh vår handel anlöpa.

28
Franzozerne ähro helt obenägne till fredh och tesmoignera klart nogh att
29
dee denne campagnen ville försökia.

Dokumente