Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
231. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 Mai 24/Juni 3

25
–/ 231 /–

26

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


27
Osnabrück 1647 Mai 24/Juni 3

28
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 901–903; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Juni
29
10/20.

30
Dissimulierende Verhandlungen betr. Reichsangelegenheiten, Partikularsachen der Stände, Satis-
31
faktion , Vertragsexekution und -assekuration; Ankunft Erskeins erwartet. Kaiserlicher Ver-
32
handlungsführer Volmar nach Münster zurückgereist. Absicht der schwedischen Gesandten, sich
33
bis zur Ankunft Erskeins nach Münster zu begeben, um Verhandlungen betr. Amnestiefrage
34
(Pfalz, Baden, Isenburg, Exulanten aus den Erblanden), gravamina ecclesiastica (Art. betr.
35
Erblande), articula de iuribus statuum (proscriptio statuum) zu führen. Entschädigung Mecklen-
36
burgs , Braunschweig-Lüneburgs. Vertragsexekution und -assekuration. Privilegium de eligendo
37
foro für Schweden. Bemühungen um Ausgleich zwischen Lutheranern und Reformierten. Kaiserliche
38
Beschwerden wegen militärischer Unternehmungen Königsmarcks im Hochstift Osnabrück. Beilagen.
39
Erskein.

[p. 437] [scan. 493]


1
Vij haffve nu här i Ossnabrüg gått i tractaten såvijda oss anstår och vij
2
uthan vijdare communication medh legatione Gallica här kunna giöra, så
3
uthi Romerske rijksens saker in genere, som och hvad det ena och andra
4
ståndet in particulari angår, jembväl i det som henger af E. K. M:tz satis-
5
faction och denna tractatens execution och assecuration, hafvandes hållet
6
thet ena och andra så lenge som thet med maner hafva kunnat skee oppe
7
och imedlertijd väntat effter H. Erskeijn.

8
Nu effter then käijserlige gesanten her Wolmer, som förnembligen hafva på
9
theras sijda fört tractaten med oss, ähr den 21 huius [ 21./31. Mai ] härifrån
10
rest till Mönster och hela convente här och i Mönster vänta på vår öfver-
11
kompst , så tenke vij begifva oss till Mönster enthera dagen att ther menagera
12
det ena och andra så lenge h. Erskeijn komme och vij få see E. K. M:tz
13
ordre om militiens contentement. Effterskrefne saker ähnnu och ähre till
14
Mönster reserverade: In puncto amnestiae causa Palatina, Badensis et Isen-
15
burgica sampt E. K. M:tz betjentes som äre uhr erfflendernes interesse;
16
in gravaminibus ecclesiasticis allena then eena articklen om erfflenderna;
17
in articulo de iuribus statuum disputeras om proscriptione statuum, om
18
Käijsaren allena eller Kaijsaren tillijka med ständerna hafva macht at pro-
19
cribera ett ståndh? Catholici status skole hafva begiärat at then punchten
20
måtte hållas till Mönster.

21
Uthi E. K. M:tz satisfaction, angående Wissmar, är thet nu så inrättat som
22
lit. A uthvijser, hertigens aequivalent theremot i det närmeste bevilljat,
23
som lit. B innehåller. The Mechelborgiske gesandten tyckes vara med sam-
24
ma aequivalentet till fridz, men hafver lichväl refererat till sin herre och
25
desidererar nu condominium på conditionerne som det var för med them
26
käijserlige förafskedat. Vij hafve honom, Mechelburgern, svarat att thet nu
27
var för seent; hade han strax och i rättan tijd sigh förklarat at vela simplici-
28
ter antagat, så hade det varit i vår macht; nu sedan vij hade E. K. M:tt
29
underdånigst refererat i hvad stånd sakerne vore, kunde vij inthet effter
30
vårt tyckie ändra saken. Hertigen finge och sådant aequivalent att han kunde
31
thermed vara till fridz.

32
Medh Brunsswijk-Lunäborgz compensation hafver det hållit hårdt i någre
33
dagar, mäst för klöstret Walkenriedt, som the Brandeburgiske för stifft
34
Halberstadt skull hafva praetension opå. Therom är nu blifvit som lit. C
35
gifver till kienna, varandes thet tvijstige uthstält till Mönster.

36
Artiklerne om tractatens execution et assecuration ähre och opskutne till
37
Mönster, men lichväl hafve vij här mestedelen förnummi hvars annors
38
mening.

39
Privilegium de eligendo foro, som vij hafve sökt hoos the käijserlige, vela
40
the låte utförda ungefehr på sätt och vijss som lit. D medbringar. Saken
41
ähr remitterat till Mönster.

42
Vij ähre nu som mäst bekymbrede at förlijka våre religionsförvanter och
43
the reformerade. Härhoos under lit. E finnes copian af ett uthkast som the
44
af vår religion hafva opsatt och oss i dag tillstält. Vij communicerade medh

[p. 438] [scan. 494]


1
the reformerade och finge rätt nu theras sentiment, som lit F vijser. Effter
2
här blifver nu in moot ändan af tractaten discurrerat att een part principa-
3
lerne tänckia uthdela skenkasier, så hafve vij inthet kunnat underlåta at
4
referera det till E. K. M:tt och ställa till dess nådigste betänkiande hvad E.
5
K. M:tt behagar i samma sak giöra, enkannerlig emot the käijserl. och
6
Frantzösche. Thesse hafva för een tijd sedan sjelf therom påmint.

7
De käijserlige voro den 19 huius [ 19./29. Mai ] hoos oss och berättade det
8
the hade förnummit att gen. Königzmarck effter Vechts emportement
9
tänckte attquera Forstenou och andre orther här i stifftet, begiärandes att
10
vij det ville afvärrija och förekomma, alldenstund thet, om det skedde,
11
vore emot praeliminarslutet

44
Vgl. Praeliminarvertrag zwischen Schweden und dem Kaiser. Hamburg 1641 Dezember 15/25
45
(ST V 2 S. 501–504). Kernproblem ist die Auslegung des Passus: neutra belligerantium pars
39
plus iuris, factiue sibi sumat quam tempore huius contractus habeant (S. 502). Beilage G
40
rechtfertigt das schwedische Vorgehen mit Bezug auf kaiserliche Verstöße gegen diesen Passus.
och skulle förorsaka dyr tijd här i staden, som
12
desföruthan hafver ingen tillförsel. Dertill med så vore nu med stifft Ossna-
13
brug richtigt och een aftalt saak att alternationen emillan the catholiske och
14
evangeliske skull giella, för hvilken skull man å E. K. M:tz sijda inthet
15
behöfde stort strängia med vapnen.

16
Vij svarade det vij inthet egentligen viste om gen. Königzmarkz förehaf-
17
vande ; skulle så vara att han angrepo någon orth här i stifftet, måtte han
18
hafva sijne orsaker thertill, efftersom vij them förde till sinnes hvad för
19
procedere the käijserl. och biskopens folck hafva hafft här i stifftet, oachtan-
20
des praeliminarsluthet som the nu vela skygga sig under och lijta till, som
21
slijke rationes med mehre ähr at see af bijfogade copia under G. Vij låfvade
22
icke desto mindre till att vijsa vår nägne intention till att förekomma thet
23
som afvärjas kunde vele skrifve till gen, Königzmarck, som vij och på sätt
24
och vijss, som copian under H medh mehra betyger, gjorde. Hans svar är
25
under lit. I.

26
Residentens Rosenhanes berättelsse uhr Mönster fogas här hoos under K
27
och L.

28
E. K. M:tz bref af den 8 huius kom in mot thetta skulle slutas.

29
Uthaf h. Erskeijn höres inthet meer ähn at gen. maijor Duglas skall den
30
20 huius [ 20./30. Mai ] hafva ryckt emot honom uhr Stade in i Lunäberger
31
land.


32
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


33
A: 904 Vereinbarung zur schwedischen Satisfaktion betr. Wismar

34
B: 905–905’ Vereinbarung zur Entschädigung Mecklenburgs

35
C: 906–908 Schriftstück betr. Entschädigung Braunschweigs, de mandato et commissione
36
domini legatorum plenipotentiariorum Caesareanorum Osnabrugi, unterzeichnet von
37
Egon Gail. Osnabrück 1647 Juni 3

38
D: 909–910 Kaiserlicher Vorschlag zum privilegium de eligendo foro für die schwedischen Provin-
39
zen in Deutschland

40
E: 911–911’ Vorschlag der lutherischen Stände zum Ausgleich mit den Reformierten

41
F: 912–912’ Antwort der Reformierten auf E (als Marginalien)

42
G: 913–914 Schwedische Argumente auf die kaiserliche Beschwerde über Königsmarcks Vorgehen
43
im Hochstift Osnabrück

Vgl. Praeliminarvertrag zwischen Schweden und dem Kaiser. Hamburg 1641 Dezember 15/25
(ST V 2 S. 501–504). Kernproblem ist die Auslegung des Passus: neutra belligerantium pars
plus iuris, factiue sibi sumat quam tempore huius contractus habeant (S. 502). Beilage G
rechtfertigt das schwedische Vorgehen mit Bezug auf kaiserliche Verstöße gegen diesen Passus.

[p. 439] [scan. 495]


1
H: 915–916’ Johan Oxenstierna und Salvius an Königsmarck. Osnabrück 1647 Mai 20/30

2
I: 917–918 Königsmarck an Johan Oxenstierna und Salvius. Hauptquartier vor Fürstenau
3
1647 Mai 24/Juni 3

4
K: 919–919’ Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1647 Mai 19/29 [Nr. 227]

5
L: 920–922 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1647 Mai 18/28 [ Nr. 226 ]

6
923–923’ G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. N [ ürnberg ] 1647 Mai 16/26

7
924–924’ Avise

8
925 J. Rudolph an [ B. Wolffrath ] [ Ausfertigung ]. Leipzig 1647 Mai 16/26

9
926–929’ Berichte aus Osnabrück. 1647 April 19/29; April 22/Mai 2; April 26/Mai 6;
10
Mai 3/13

11
930 Avise

12
931 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 Mai 29

13
932–933’ Avise

14
934–935 Bericht aus Osnabrück. 1647 April 29/Mai 9

15
936–938’ Avise

16
939 Beratungen im Osnabrücker Fürstenrat betr. Hessen-Kassel. 1647 Mai 3/13

17
941 Münster, im Fürstenrat, 29. April 1647 [ Hessen-Kassel-Problematik ]; vgl. Meiern
18
IV, S. 451f.

19
942 Avise

20
943 Der erbahrn frey- und reichßstätt conclusum, die Hessen Cassel und Hessen
21
Darmbstättische sach betreffendt. Osnabrück, im Städterat, 1647 April 23/Mai 3

22
944 Avise

Dokumente