Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
221. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna [Osnabrück] 1647 Mai 10/20

8
[ 208 ] / 221 /–

9

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


10
[Osnabrück] 1647 Mai 10/20

11
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679; Eingangsvermerk Stockholm 1647
12
Mai 27/Juni 6.

13
Übersendung der Antwort auf die Kritik der Königin.

14
Bezug auf Nr. 208. Jagh skall inthet underlåtha som en hörsam son den att
15
taga i godh act så mycket möijeligit ähr. Jagh måste fuller sjelff mest lijda för
16
thet som icke aff migh rätt tages i act och vill nu inthet quaerulera. Am
17
liebsten würde ich die Aufgabe einem anderen übertragen.

18
Jagh haffver i dagh skreffvit H. K. M. a part till och fogar breffvet a cachet
19
volant till min k. her fader. Tycker min k. her fader det vara att praesentera,
20
så ähr jagh väl till fredz, hvar och någre betänkiande skulle finnes H. K. M.
21
det att praesentera ställer jagh och därhän och till min k. her faders dijudi-
22
cation . Saken ähr för migh aff stoor victigheet. Men jagh måste see huru
23
jagh migh igenom bijter.

24
In publicis ähr inthet annat att mentionera ähn det som mitt breff till K. M.
25
förmäler.

Dokumente