Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
213. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Mai 1/11

25
–/ 213 / [ 224 ]

26

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


27
Stockholm 1647 Mai 1/11

28
Kopie: RR fol. 1033’–1035.

29
Order, die Interessen der Stadt Erfurt betreffend.

[p. 412] [scan. 468]


1
Vij vele Eder nådeligen icke förhålla thet borgmästere och rådh i Erffurdt
2
hafve någre resor belangat oss medh sine skrifvelser och theri af anlåtelsse
3
att vij uthi nästförleden höst månde effterlåta thet Meintziske hofvet i
4
Erffurdt Hans K:t landgrefve Fredrich af Hessen remonstrerat oss hvadh
5
interesse theras stadh theruthinnan hafver, bedjandes oss att them icke
6
motte vederfahres therigenom nogot praejudicium; sedan och hafva dhe
7
jempte ett annat deres bref genom adsi[s]tentzrådet Alexander Erskein
8
hoos oss låtet inlefverera sitt manifestum, theri the deducera sin rätt och
9
principia till stadzens immedietet, begärandes sedan i ett annat sitt bref att
10
emedan Churmaintz och thet furstlige Saxiske huset undherstå sigh till göra
11
dem däruthinnan meen och inpass, vij fördenskuldh ville genom Eder i
12
Osnabrugg låte denne stadzens immedietet tages i sin rätte observantz, så
13
att staden anten därvidh motte blifva conserverad eller ju immedieteten
14
staden i desse almänne tractater och pacta till accorderad, och sidst effter
15
en stor deel af Romerske rijksens ständer gifve Erffurdt gott hopp till nåå
16
immediatam sub imperio subiectionem, såframpt staden ville emottaga
17
translationen af Spiriske cammerrätten till Erffurdt, hvilcket såsom the
18
sjelfve hålle staden icke nyttigt, men för the höge och privilegierade per-
19
soner skuldh, som tijt komma skulle, heelt besvärligit, altså bidje dee och
20
att I motte få vår ordre om sådan translation of then Spiriske rätten och
21
således den befahrande belastning i stadzens immuniteter att förekomma.

22
Såsom vij nu och jämvähl altidh hafve burit ett godt nöije till stadens
23
Erffurtz gode comportement den tijden uthöfver som vij hafve hafft staden
24
inne och medh vår guarnizon besadt, altså och på det sådan stadens och des
25
borgerskapz och invånernes godvilligheet icke må lända dem till skada, ty
26
sij vij ganska gärna dem adsisterade och hulpne i alla skälige och giörlige
27
mottor, enkannerligen hvadh thet Maintziske hoffvet i Erffurdt och then
28
disposition vij hafve theröfver låtet göra förmedelst concessionen eller
29
donationen in opå landhgrefve Fridrich af Hessen anlangar, hafve vij för
30
detta genom vår commendant i Erffurdt

44
Ermes.
låtet remonstrera des magistrat att
31
sådant icke är af oss ansedt till förfördela i någon motto staden i deres til-
32
stående rätt och i thet hofvet verserande interesse, men vara af oss effterlåtet
33
till höghbem:te landgrefve att kunna theropå låta sin gemåhl hafva sitt
34
tillhåldh emedan kriget vahrar, men så snart dette ophörde kommo thenne
35
saken medh Maintziske hofvet i förre ståndh igen.

36
Denne andre tvenne ehrenden, såsom conservationen eller erhållelssen af
37
stadzens immediata subiectione under Romerske rijket och icke under
38
andre praetendenter, jämvähl och förskoning för Spiriske cammarrättens
39
translation till Erffurdt, de äre af större importance, och särdeles immedie-
40
teten (dy medh translationen af Spiriske cammarrätten synes kunna anten
41
declineras eller ther then af alle interessenter, och särdeles the evangeliske

[p. 413] [scan. 469]


1
ständerne, skulle blifva paciterat, synes then kunne skee och till resolveres
2
uthan mindre stadsens mehn och praeiudicio uthi des immuniteter); der-
3
före och aldenstundh offtabe:te stadh hafver uthi dette Tyske kriget myckit
4
uthstådt och dervidh tesmoignerat emot oss och Sveriges crono ett oför-
5
vijteligit förhållande, dy är vår nådige villje och befalning att der nogre
6
drifve contrarium emot stadsens immedietet, då först theröf:r höre stad-
7
sens fulmechtige i Osnabr.

35
Johann Hallenhorst, Bürgermeister zu Erfurt, und Rudolf Geisler, Syndikus zu Erfurt; vgl.
36
APW [ III D 1 S. 353 ] .
och giöre staden theruthinnan alt möijeligt
8
bijstånd, så att des magistrat och borgerskap må blifva deelachtigh af en
9
rätt immedietet under Romerske rijket och frelst ifrån den praetenderade
10
superio[ri]tet, förmedelst hvilcken staden sökes att hålles under okedt.
11
Dette vele vij att I låte Eder medh all [flijt] och åhnga vara befallat, så att
12
välbe:te staden Erffurdt må i thetta måhle njuta sine meriter till goda.

Dokumente