Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
211. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 April 30/Mai 10

[p. 410] [scan. 466]


1
–/ 211 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 April 30/Mai 10

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p 641–642.

5
Spanisch-französische Verhandlungen. Kaiserlich-schwedische Verhandlungen. d’Avauxs Anteil
6
an der schlechten Situation der spanisch-französischen Verhandlungen. Varia: Longueville; portu-
7
giesischer Resident; Ebf. von Cambrai; d’Avaux bei Wartenberg.

8
Dän Spansche tractaten ställer sig något förvirradt, att man intet kan veta
9
hvad där vill bliffva aff thett berättas aff andra om nya svåra postulater, som
10
Frantzoserna skulle haffva gjordt, män thässe neka alldeles därtill och halla
11
saken thet mäste the kunna förbårgat och skjuta all skulden på Spanierna.
12
Mediatores förbårga dåch intet dän misströstan och slätta apparence the
13
finna till något utgång. För två dagar sädan, då nuncius begärte audience
14
hooss Peñeranda, fick han till svar att han väll måtte komma, män begärtes
15
att han intet villa tala om Frantzösche sakerna, äffter thet var ett förlorat
16
arbete. Peñeranda skickade i förgår 5 bagagevagnar förut och sände till
17
mig, begärandes därtill pass.

18
Greffven v. Trautmansdorff, som var hooss mig i går, bekände att han
19
förtvifflade om Spansche tractatens fortgång så länge Frantzoserna bestå
20
uppå Portugal, hvartill han svor att Spanierna ingen ordre och fullmacht
21
hade att tractera. Dåch förmente han att thet skulle intet hindra äller uppe-
22
hålla Tyske freden, uthan önskade att därmed snaresta måtte komma till
23
slutas, såsom han däröffver gjordt sig god håppning, och mente ingen ting
24
aff importence mera restera, uthan stode i E. Excell. händer att sluta hvad
25
dag the ville. Hvad jag obijcierade om Hässisch[e] saker och mera, som jag
26
förmente vara oförlikt, sade han allt haffva nu sin richtigheet äffter E. Ex.
27
begäran; och där E. Excell. så begärade ville han, då instrumentum skulle
28
underskriffvas, ryckia däröffver.

29
Uppå h. d’Avaux kastade han skullden att Spansche tractaten, som till-
30
förende stod i gode terminis, äffter hans ankomst hijtt haffver mera gått
31
tilbaka.

32
Härtigen aff Longeville håller till ut på bygden på sitt lusthuus och säijes
33
sammaledes tänkia på affresa. Portugische residenten

36
Wohl Christoforo Suarez de Abrey; vgl. APW III D 1.
, som ärnar sig till
34
Ossnabr., ähr här ankommen. Ärkiebispen aff Cambray

37
Bergaigne, Joseph de: * 1588 Antwerpen, † 24. 10. 1647 Münster; seit 1641 Bf. zu ’s Hertogen-
38
bosch , 1645 Ebf. zu Cambrai; spanischer Bevollmächtigter bei den Westfälischen Friedensver-
39
handlungen . Vgl. APW [ II C 2 S. 1 Anm. 4 ] ; NNBW I (1911) Sp. 313.
ähr affrest till sitt
35
biskopdömme.

[p. 411] [scan. 467]


1
PS:

2
D. de Longeville kom i dag igän frå bygden och haffver nu mediatores
3
hooss sig. H. d’Avaux var hooss Frantz Wilhelm.

Dokumente