Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
201. Königin Christina an C. G. Wrangel Stockholm 1647 April 17/27

11
[ 175 ] / 201 /–

12

Königin Christina an C. G. Wrangel


13
Stockholm 1647 April 17/27

14
Kopie: RR fol. 950–950’.

15
Billigung des Waffenstillstandes mit Bayern; Ratifikationsproblem.

16
Edert bref, daterat i hufvudhqvartheret Delmensingen den 16 martii näst-
17
förleden månadz

33
Vgl. [ Nr. 175 ] ; ST VI 1 S. 78f.
, her feldtmarskalck, hafve vij här på denne sidste ordi-
18
narie posten väl undfått och däraf sedt icke allenast att I hafve slutet stille-
19
ståndet medh Beyern på condition och förordh öfver Yberlingens och
20
Memmingens öfverandtvardning, uthan och att Beyerfursten thetsamma
21
hafver ratificerat och ordre stält att Eder skulle be:te faste platzar och städer
22
inrymmas

34
Wohl Bezug auf die Interimsratifikation des Kf. Maximilian vom 19. März 1746; vgl. Meiern
V S. 14 ; ST VI 1 S. 80f.
. Såsom vij nu härvidh intet synnerligen hafve till påminna, men
23
adprobere thette Edert slut och gjorde stilleståndh såsom en saak then vij
24
finne vårt krigzväsende nyttig och tilldrägelig, altså vele vij det ratificere
25
så snart vij själfve instrumentum i alle clausuler och artiklar richtigt be-
26
komma oss till handa

36
Vgl. die Erläuterungen in ST VI 1 S. 58 – die Ratifikation ist unter dem Datum 1647 Mai 30/
37
Juni 9 ausgefertigt worden; vgl. ST VI 1 S. 58–78.
. Ty såsom I therhooss något vijdare hafve hafft till
27
påminna och recessen af begge sijdors deputeradhe i Ulm var under en
28
vidare renovation och någon förandring , så hafve vij eij heller vår ratifica-
29
tion på det förre affattade instrumentum velat inrätta, men tänkie på den
30
af Eder sedermehra inrättadhe recessen vår ratification expediera låta. Der-
31
före och så snart detta ankommer hafve I vår formale ratification medh
32
insertion af själfve recessen till förvänta.

Dokumente