Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
200. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 April 17/27

11
–/ 200 /–

12

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


13
Stockholm 1647 April 17/27

14
Kopie: RR fol. 946–947. Konzept: Kunliga Koncepter .

15
Interessen des Hauses Pfalz-Sulzbach.

16
Såsom … vij månde uthi nästförvekne åhr den 31 decembris [ 31. Dezember
17
1646/10. Januar 1647 ] förmedelst vår öppne resolution och svar (hvaraf
18
Eder en copia för detta ähr tillkommen)

36
Vgl. chronologisches Register und [ Nr. 107 ] .
oppå pfaltzgrefve Wolffgang
19
Wilhelms af Neuburgs gesanthes Christopher von Griessheimbs här an-
20
dragne värf och ährender iblandh annat oss förklara öfver högbe:te H:s
21
K:tz begärde exemption och befrijande af onere belli för dess landh och
22
undersåther, hvaruthi vij H:s K:t till en deel hafve varit till viljes och väl-
23
fahrit , men därhooss dedh ihugkommit och erörtrat att H:s K:t skulle
24
denne vår välvillje och benägenheet såvijda realiter et in effectu hafva till
25
åthnjuta som vij kunde spörja att H:s K:t låter sine nähr afkombne furste-
26
lige frender af Sultzbach ograveradhe och uthi deres religion, frijheet sampt
27
all annan tillstundande fursteligh rätt oanfäktadhe blifver. Nu hafver
28
högbe:te Sultzburgische linje imedlertijdh och sedan dette medh åthskillige
29
deres skrifvelses hooss oss inkommit och tillkännagifvit huru såsom dee
30
alt fort blifve uthaf deres faderbroder pfaltzgrefve Wolffgang Wilhelm
31
turberadhe och qvalde, flijteligen och inständigt begärandes vij täcktes
32
komma dem häruthi till adsistence vidh fridztractaterne. Hvarföre såsom
33
vij icke mindre ähre dem än andre evangelische ständer i Romersche rijkedh
34
väl adfectioneradhe och gärna sij att dee vidh dheres välståndh och all
35
skälig rätt blifve conserveradhe och allehanda pressurer, som emoth dem

[p. 395] [scan. 451]


1
kunne hafvas för händer, instälte och afskaffadhe varda, dy hafve vij D. D.
2
K. K:ter häruthi icke obilligt velat deferera, begäre fördenskull af Eder här-
3
medh nådeligen att I vedh denne nu påstående och under händer hafvande
4
gravaminum tractatu och afhandling tage Eder deres anlägenheeter, con-
5
servation och interesse uthi denne handelen ahn, därhän coopererandes att
6
dee vedh deres Luthersche religion, frijheet, rätt och jurisdiction måge
7
erhåldne och förvarade blifva och hvariehanda skeen och praetext till deres
8
förfång och skador förekommen och hindradt. Detta vij Eder nådeligen
9
icke vele orecommenderat låta, förseendes oss till Eder att I låte Eder om
10
dem vårda så myckit Eder ståhr till göre uthan praejuditz af hufvud sakerne.

Dokumente