Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
194. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 April 10/20

18
–/ 194 / [ 219 ]

19

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


20
Stockholm 1647 April 10/20

32
Vgl. Lundgren S. 283f. mit den Anm. 10f., 13; Odhner S. 234f., 237f., auch 233, 236.

21
Kopie: UB Uppsala , Collection Nordén , fol. 46–46’ = Druckvorlage; UB Uppsala , E
22
398. Druck: Gjörwell , Drotning Christina , S. 136–137.

23
Sorge über den schleppenden Fortgang der Friedensverhandlungen. Angriffe gegen Johan Oxenstierna.

24
Desse få ordh äre allenast adjuterade till mitt publique breef, på dhet jag
25
måtte uptäckia Edher medh min egen handh den fruchtan jag hafver att
26
dhen önskelig tractat, som alt härtill har gifvit een så godh förhoppning om
27
ett önskeligit uthslag, genom några orsaker, som mig icke alldheeles äre
28
bekiende, måtte blifva studzat. Nu till att Edher alldheeles om min villje
29
att försäkra, så måge I Edher dhet visserligen persuadera att jag för all ting
30
åstundar een säker och honorabel fredh. Och emädan satisfactio coronae
31
är reedha alldheeles sluthen och intet meera står igen än soldatescans con-

[p. 384] [scan. 440]


1
tentement och rijkzens ständernes gravamina, så är thet min villje att I
2
hålla saakerne medh godt maneer gående till dhes Esken kan komma till
3
Edher och göra Edher om sin commission, och då uthan försummellsse
4
tractera värcket till een önskelig ände, görandes ständernas condition,
5
chronones satisfaction och soldatescans contentement thet bästa sigh göra
6
låter uthan freedzbrott, och sedan icke längre solcka dhermedh, som härtill
7
skiedt är; dher annorlunda skieer, så måge I see till huru I thet ju för Gudh,
8
rickssens ständer och mig hafva till att försvara. Ifrån denne scopum låter
9
inge ambitieuse menniskiors phantasier Edher movera, så kiärt Edher är
10
min högsta onådher att undvijka, och dher I icke hafven lust at stå mig
11
dherföre bleeka och röda till svar, då må I vist troo att hvarcken authoritet
12
och stoor slechters apuij skall mig hinder at vijsa verldhen dhet misshag
13
jagh drager till oförnufftige procedeurer; ty jag är nogssampt försäkradt at
14
dher tractaten skulle gå svär, vorde jagh igenom Edert försseende bracht
15
uthi labyrint, dheruthur hvarcken Edher eller dheras (som sådanne consilia
16
fovera) förstånd vorde mig uthur bringandes, dherföre hafve I Edher väl
17
att försee, hvarom jagh och icke tviflar, men skrifver alleenast detta till
18
underrättellsse och har till Edher försichtige conduecte

29
conduite nach der Kopie in der UB Uppsala E 398.
dhet nådigste för-
19
troende att näst Gudz bijstånd jag förvänter ett godt uthslag på denne lång-
20
somme freedh. Dher I uthi alt dhetta bevijsa Edher trooheet såväl häreffter
21
som härtill, så varde I Edher alldheles försäkre att I varde medh Edher
22
igenkompst finnandes mig Edher sampt och synnerl. alltidh väl affectionerat.

Dokumente