Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
192. Königin Christina an C. G. Wrangel Stockholm 1647 April 7/17

31
–/ 192 /–

32

Königin Christina an C. G. Wrangel


33
Stockholm 1647 April 7/17

34
Kopie: RR fol. 793–794.

35
Gesandtschaft Erskeins.

[p. 382] [scan. 438]


1
Altså och emedhan vij hafve för een högh nödtorfft befunnit att medh
2
fundament låta medh vederparten och Romiske rijkzens ständer på fridz-
3
tractaten afhandla thet punctum om soldatesquens contentement och icke
4
sluta någon fridh förr och medh mindre then saken ahr aftalt, hvarföre hafve
5
vij förmadt och befallat bem:te Erschein att begifva sigh tillbak〈a〉r igen
6
och instruerat honom förnembligen och nödtorffteligen thet vichtige
7
ehrandet thet han först måste incaminera hoos våre legater och plenipoten-
8
tierade i Osnabrugg, men sedan begifva sigh till Eder i armeen och der
9
medh Eder vijdare öfverhöggia saken, bereda och disponera generalernes
10
och the förnembste officernes gemuther till skähl och behörligen under-
11
rettellse om armeens starckheet, och sedan begifve sigh nedh till commissa-
12
rierne åth Osnabrugg tillbakar igen, underrättandes dem om Eder meningh
13
och alt hvadh han deroppe i armeen hafver förrättat, att dee sadan må kunna
14
desto bättre och beständigare sluta friden och, så myket soldatesquens con-
15
tentement ahnlangar, resolvera till ett vist quantum af betallningen, och
16
thet af ständerne ehrholla. Såsom nu detta värket icke låter sigh grundeligen
17
giöra och uthrätta, medh mindre een sådan negotiation och correspondentie
18
Eder och commissarierne emillan i Ossnabrugg

35
Möglicherweise muß der Satz lauten: … mindre en sådan, een sådan negotiation och
36
correspondentie den Eder och commissarierne emillan Eder och commissarierne i
37
Ossnabrugg …
företages och förrettes,
19
så tvifle vij inthet att I giöra Eder högste och möijeligeste flijt till kunna
20
nåå vår intention och scopum uthi instructionen

38
Gemeint sein kann die Instruktion für Erskein (vgl. Anhang) oder diejenige für C. G. Wrangel
39
vom 7./17. April 1647.
beskrefven, öfverlaggan-
21
des medh honom heele thenne saken, och sedan heruthinnan vidh armeen
22
inthet synnerliget mehr vore till förrätta, affärde Erskein tillbakar åth Oss-
23
nabrugg igen, på thet fridzslutet i en och annan punct, serdeles soldatescans
24
contentement, kan blifva befordradt och friden executerat.

25
Om andre ehrenden som vij Erschein hafve expedierat uthi och Eder angår
26
veet han vidh sin tillbakekomst giör Eder vijdere beskeedh och rapport.

27
Vgl. hierzu die folgenden Schreiben, in denen Königin Christina die Empfänger bittet, C. G.
28
Wrangel in der Frage der satisfactio militum beratend zu unterstützen:

29
Königin Christina an Generalleutnant Gustav Otto Steenbock. Stockholm 1647 April 7/17.
30
Kopie: RR fol. 804’–805.

31
Königin Christina an Generalmajor Robert Douglas. Stockholm 1647 April 7/17. Kopie: RR
32
fol. 805’–806’.

33
Königin Christina an Reichszeugmeister Arvid Wittenberg. Stockholm 1647 April 7/17. Kopie:
34
RR fol. 806’–808.

Dokumente