Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
189. Königin Christina an C. G. Wrangel Stockholm 1647 April 3/13

21
–/ 189 /–

22

Königin Christina an C. G. Wrangel


23
Stockholm 1647 April 3/13

24
Kopie: RR fol. 734’–736.

25
Waffenstillstandsverhandlungen mit Bayern und Kur-Köln. Verweis auf Nr. 181.

26
I går på ordinarie Hamburger posten finge vij Edert breef herom, daterat
27
B[r]egentz den 19 februarii [ 19. Februar/1. März ] deruthinnan I effter des
28
längd indraga orsakerna som hoos Eder praevalere att sluta medh Beyern
29
stilleståndet ähn att thet skulle blifva tillbakar och derhoos mentionera
30
hvadh skähl Eder elljest movere till sluta, serdeles Frantzosernes förande
31
intention och instruction att slutha medh Beyern à parte. Derföre och eme-
32
dan i thet fallet voro till befahra att heela fiendlige svärmen på Eder skulle
33
komma, Frantzoserne gå tillbakar öfver Rehnströmen igen och sedan voro
34
all occasion till separera Beyern och Churcöln ifrån Keijsaren förlohrat, ty
35
hade I befallat Eder deputerade till Ulm att acceptera dee principaliste con-

[p. 376] [scan. 432]


1
ditioner som the sjelfve föreslå så och så månge i Eder dem gifne instruc-
2
tion insererade conditioner, som kunna gåå och af vederparten, ähre till
3
ehrhålle.

4
Till nådigt svar heropå låte vij oss Eder åhoga och flijt heruthinnan väl
5
behaga, befinne och dhe rationes I allegeren pro armistitio medh Beyern och
6
Cöln vara krafftige nogh och till praeferera andre som stilleståndet kunne
7
dissuadera. I synnerheet adprehendere och vij billigt thet Frantzoserne
8
vele à part mehd them slutha, så att vij väl äre till fridz att och I medh Beyern
9
och Cöln slute stilleståndet på dee conditioner som Edre deputerade i sitt
10
breef till Eder af den 13 februarii [ 13./23. Februar ] föreslå och tillrådha och
11
en deel af dem I hafve i Eder dem gifven instruction föreskrifvit till vår rati-
12
fication , måtte allenast derhoos gerna sij och önska att Beyern kunde blifva
13
förbunden till afdancke ju en deel af sitt folck, på det han måtte disarmeras.
14
Hvadh sigh nu deri af Eder giöre låter äre vij till fridz medh icke mindre ähn
15
medh the conditioner Edre deputerade i brefvet föreslå och tänckia till er-
16
holla medh Churcöln.

Dokumente