Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
188. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 April 3/13

18
–/ 188 /–

19

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


20
Stockholm 1647 April 3/13

21
Kopie: RR fol. 733’–734’. Konzept: Kungliga Koncepter.

22
Waffenstillstandsverhandlungen mit Bayern. Causa Palatina. Bayrische Prätentionen auf Pommern.

23
Vij hafve nu på 3 här sist ankombne poster förnummit thet ett armistitium
24
emillan vår feltmarskalck h:r Carll Gustaff Wrangell och Beyerfursten skall
25
tracteras och som man vill meena mehrendeels vara slutet i Ulm, efftersom
26
icke allenast feltmarskalckens, uthan och agentens Snoilkys breef till oss thet
27
förmå. Nu ställe vij therhän hvadh orsaken kunne Beyerfursten härtill hafva
28
beveckt eller och om honom någet synnerliget alfvar ähr till sluta; medhan
29
vij lijkväl befinne ett sådant stilleståndh medh Beyern, derigenom han kunde
30
disarmeras och separeras från Keijsaren såsom och oss inrymmes till quar-
31
teer then Svabiske och Franckiske creitzen, nyttigt och tillträgeligit, så
32
hafve vij något uthförligare uthtryckt våre tanckar heröfver i vårt breef

[p. 375] [scan. 431]


1
till feltmarskalcken, som vij härifrån medh siste post afsände , och nu för
2
nödigt erachte Eder härhoos en copia deraf att öfverskickia, på det I må sij
3
våre consilier och theri gångne resolution. Och såsom oss synes att Beyer-
4
fursten genom thetta stilleståndet förnembligen söker till draga oss och
5
Eder ifrån favore causae Palatinae, och vij fördenskulldh hafve befallat
6
feltmarskalcken att icke befatta sigh thermedh, men remittere then saken
7
till Ossnabrugk och Munster såsom till behörlige orther, ther han genom
8
fridztractaterne står till erörtra, så ville I och gå theruthinnan på Eder sijda
9
så myckit cautius som therigenom kan sökias tillfälle och orsaak att låta
10
falla then Pfaltziske saken och I sedhan hade gofvot Eder blott och icke
11
kunde i rijkzsakerne medh så godh fogh och efftertryck negotiere. Och
12
ther thet kommo emillan Eder och then Beyerske eller medh andre till
13
handells therom eller andre saaker, tå vele vij Eder herhoos hafva påmint
14
om icke en saak vore att Beyeren renuncierade all förmeent hafvande rätt
15
och praetension på Pomern, ty ehuruväl then kan vara genom sedermehra
16
oprättade pacta confraternitatis ophäfven, och hvadh oss och chronan till
17
satisfaction cederes, theröfver kommer Keijsarens och alle Romerske rijk-
18
zens ständers consens, så synes oss föge skada, men säkrare vore att och
19
Beyeren per expressum heele sin praetension therpå cederade, hvilket vij
20
Eder nådigst heemställe.

Dokumente