Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
187. Rosenhane an Salvius Münster 1647 April 2/12

[p. 374] [scan. 430]


1
–/ 187 /–

2

Rosenhane an Salvius


3
Münster 1647 April 2/12

4
Ausfertigung: Salvius Slg. vol. 18, E 5270.

5
Spanisch-französische Friedensverhandlungen. Causa Palatina.

6
I thässe dagar ähr utspridt att Spansche freden vore all richtig och sluten,
7
uthan tviffvel till att skräma oss och them evangelische thärmäd, såsom
8
Frantzoserna någre resor tillförende practiserat haffva, män i går var jag
9
däröffver ihoop med d. de Longeville, som bekände att the väll vore något
10
närmare än tillförende, dåch icke komne till något slut, hvilket han likväll
11
förmente skulle föllja så snart Ossnabrukische freden bleffve färdig. Män
12
jag tvifflar stort om thet ähr hans allffvar, kanskee uppehålla the till sitt
13
bästa thet ena och thet andra.

14
Han glädde sig älljest att dän Pfälltzische saken vore affhandlat och Bäyeren
15
contenterat, (om så ähr veet jag inthet), och höllt thet vara ett fundament
16
till freden. Om dän nu därpå kan föllja äller älljest andra store hinder vara
17
i vägen, må Gud veta och E. Ex., som handtera thet värket.

Dokumente