Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
185. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 März 29/April 8

23
–/ 185 / [ 202 ]

24

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


25
Osnabrück 1647 März 29/April 8

26
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B; Eingangsvermerk Stockholm 1647 April 18/28.

27
Verhandlungsstand. Privata. Erskein.

28
In quibus terminis vår tractat och väsendh här nu ähr uthvijsar vår under-
29
dånige rapport till H. K. M. vår allernådigeste drotnigh. Gud veet huru det
30
må afflöpa. Jagh rädes vij komma på effterkälken. Och ähr jagh sanigen
31
att saija nu rett perplex öffver vart verck.

32
Ich wäre gerne nach Schweden gereist und hätte die Leiche meiner Frau beigesetzt.
33
Das Verhältnis zu Salvius ist unerfreulich.

34
Nu måste jagh venta på Eskins ankomst. Uthi puncten aff soldatescens con-
35
tentement , k. her fader, Eskin gör ingen tjänst uthi den saken till byta, men
36
skall mehra broullera värcket för migh och hindra altihoop ähn något
37
däruthi gott göra. Ak att jagh vore medh ähren ifrån dena handelen. Jagh
38
skall väl sökia att holla verket uppe, effter jagh seer intentionen vara.

Dokumente