Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
184. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 März 29/April 8

21
–/ 184 / [ 199 ]

22

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


23
Osnabrück 1647 März 29/April 8

38
Vgl. Odhner S. 230, 232.

24
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 506–508; Eingangsvermerk Stockholm 1647 April
25
15/25.

26
Schleppende Verhandlungen infolge fehlender Resolution betr. satisfactio militum. Gravamina;
27
Differenzen betr. Aachen, Donauwörth, Bm. Osnabrück, Straßburger Domkapitel, autonomia
28
subditorum in den katholischen Territorien und den Erblanden, collectae Imperii, Justizwesen.
29
Bayrische Haltung in puncto gravaminorum; geänderte Haltung d’Avauxs zu den Protestanten.
30
Deputation der evangelischen Stände betr. Bayern und Pfalzfrage in Verbindung mit den gravamina.
31
Französisch-spanische Verhandlungen: Portugalproblematik. Drängen der evangelischen Gesandten
32
auf Fortgang der Verhandlungen. Instruktion betr. satisfactio militum notwendig. Visite des
33
mecklenburgischen Gesandten und Andrades. Hinweis auf verschiedene Beilagen.

34
Gierna hade vij sedt att Eders Kongl:e Maij:tts fulkomlige resolution
35
öfver militiens contentement hade kommit med sidst ankomne post, effter
36
Eders Kongl:e Maij:tt i sitt nådigste breef af den 27 passato gjorde therom
37
förtröstningh och nästen alle andere saker sampt heela sluthet af thenne

[p. 369] [scan. 425]


1
tractaten nu theraf synes hängia. Vij hafva fuller altt härtill kunnat thet eena
2
och andra skyggia under och med tractatu gravaminum, eftersom vij,
3
fölljandes Eders Kongl:e Maij:tts nådigste ordre af den 6 huius [ 6./16.
4
März ] , hafva budet till att hålla then tvisten öppen och förthenskuldh i
5
förledne dagar hafft någre conferencier medh the keijsl:e allena

39
Vgl. Meiern IV S. 158 –204, vor allem S. 158–164, 177ff.
. När
6
evangelici märkte att thet inthet ville på then vägen fort bode the, och
7
caesareani, emot sin förre vahna, rådde att gravamina måtte tracteras in
8
praesentia deputatorum evangelicorum. Thett vij och till att betaga them
9
alla infallande suspicioner, som talte vij icke för them och theras interesse
10
effter nödtorfften, hafva bevilljat och i dag förmiddagen åter hållit een con-
11
ference , löpandes bägges opsatt igenom. Vij differera ännu och stå hårdt
12
på effterfölljande stycker

40
Grundlage der folgenden Erörterungen sind die 22 Artikel zur Gravaminaproblematik; vgl.
41
Meiern IV S. 89 –99, 99–109, 118–128, 132–155, 193–204.
: 1) att Aaken och Donawerth, såssom therom i
13
then andra articklen är infördt, måtte restitueras ; jämväll och 2) stifftet
14
Ossnabrugge lembnes them evangeliske, 3) att evangelici canonici måtte i
15
krafft aff then 7:de articklen få rum och ställe in capitulo Argentoratensi

43
Domkapitel Straßburg; vgl. Meiern V S. 231–235.
,
16
såssom the then hade anno 1624, 4) att autonomia subditorum i then catho-
17
liskes provincier sampt Keijssarens erffländer effter majestetbreefven,
18
andre pacta och anno 1624 öflige observantz, och altså effter vårt opsatt i
19
then 12, 13 och 15:de articklerne, måtte bevilljas , 5) att collectae imperii
20
inthet böra eller kunna påläggias per maiora och 6) att justitien måtte
21
inrättas effter then 22 articklen, hvilka äre svåra saker och höllo oss uthi
22
thenne congressen in terminis contradictoriis.

23
Man hafver thenne tijden öfver märkt, och nu, sedan armistitium är sluttet
24
medh Beyern, komma the keijsl:e icke allenast här, uthan ther uppe i Ulm,
25
som Snolskes breeff under lit. A uthvijsar, fram thermedh att the Beyerske
26
under handen, deels genom the Frantzöske, deels andre catholiske, hafva
27
effter sitt interesse styfvat och lämpat tractatum gravaminum. The catho-
28
liske hafva the lätteligen kunnat öfvertala och få på sin sijda, effter the inthet
29
gärna vella mista sine feeta praebender, och Beyern syntes them kunna
30
försvara under Frankrijkes protection. Nu sedan Bavarici inthet kommo
31
fort på then vägen, uthan befinna at Frankrijke alt härtill i regard af Eders
32
Kongl:e Maij:tts beständige och vichtige invändningar inthet kan trängia
33
igenom, så hafva Bavarici sökt att vinna the evangeliske, lofvande them
34
contentement i then saker som Eder Kongl:e Maij:tt och the praetendera
35
till the evangeliskes bästa, såframpt theras herre, Bavarus, blifver hulpen.
36
Härtill hafva the under handen och här och ther öppat thetta förslaget, men
37
nu för någre veekur, eenkannerligen i then näst förledne, hafva the Beyerske

[p. 370] [scan. 426]


1
falkat thet uth på bästa måtton. d’Avaux, som then 24 huius [ 24. März/
2
3. April ] kom hijt igen, stryker nu öfver thet han föregången något hårdare
3
talte emot the evangeliske, caresserandes them på alla sätt. Thesse hade i
4
går [ 28. März/7. April ] een anseenligh deputation hoos oss och rådde att
5
å Eders Kongl:e Maij:tts vägnar och thet evangeliske väsendet till godo
6
vij ville consentera i Bavari desiderier, 1) om dignitate electorali och 2) om
7
cessionen af Öffverpfaltz, doch medh the conditioner att the Beyerske skulle
8
therföre the ännu öfrige punchter in gravaminibus och elljest hjelpa till
9
rätta. Om the thet icke gjorde, skulle samma offerte vara om inthet och
10
förgäfves.

11
Nu hafve vij fuller, som här ofvantill är sagt, befunnit at the keijsl:e äre
12
ännu styfva, men thet märker man therhoos att om Bavarus blifver förvissat
13
om sitt interesse i the två sakerne, skulle hans gessandter låtha sigh vara
14
angelägit och kunna hafva then krafften hoos the keijsl:e att uthvärka
15
mästedeelen af thet som ännu resterar, alldenstund the keijserlige sköte
16
sigh i dagh mäst till the Beyerske och andra catholiske hvadh ecclesiastica
17
vidkommer. In politicis och justitiesakerne hafva Bavarus och catholici
18
nästan itt interesse medh the evangeliske emot huus Österrijke.

19
Vij ville nu inthet tala om d’Avauxes icke allenast motiver, uthan passion för
20
Beyerens skull, effter Eder Kongl:e Maij:tt icke allenast veet Frankrijkes
21
consilia in hoc passu, uthan och till een godh deel d’Avauxes conduicte.
22
Han lätt rätt nu på stunden vijsa itt breeff, i dag skrifvit i Munster af duc de
23
Longueville, theri berättas att mediatores hafva omsijder bracht Peig-
24
neranda till att bevillja the två disputerlige punchterne, nembl:en 1) att een
25
vapnehvijla måtte itt åhr oprättas med Portugal och 2) att Frankrijke, sedan
26
som kriget åter med Portugal anginge, måtte uthan någon brott af friden
27
med Spagnien securrera Portugal, hvilket skall i thenne tractaten införas.
28
Förthenskuldh fordras nu d’Avaux tilbakars och vill i mårgon foort till
29
Munster att ther affatta instrumentet. Hvadh therpå fölljer lärer tijden.

30
Evangelici liggia oss nu med macht an, och måste vij här och ther höra som
31
höllo vij uthan orsak tractaten oppe, ther man lickväll nu med bästa lämpa
32
och maneer kunde slutha och göra något märkeligit thet evangeliske väsen-
33
det till största fördeel. The befara att förän man veet ord aff, hafva catho-
34
lici alle tillsammans gjordt een liga

43
Vgl. die Argumente Gebhardts nach dem Diarium Snoilski-Beilage zu [ Nr. 179 ] .
, som alle nu för ögonen stående occa-
35
sioner måtte stöta omkull och sättia thet som på een godh vägh genom
36
Gudz nåde och Eders Kongl:e Maij:tts valeureuse vapn är bracht uthi
37
oreeda och ruin.

38
Vij möta them med allehanda argument att förläggia slijka impressioner,
39
eenkannerlig att förtaga thet som synes kunna drages till någon effter-
40
tänkelig blasme för Eder Kongl:e Maij:tt hoos våre religionsförvanter.
41
Hvadh thet kan värka thet måste tijden uthvijsa. Thet vore gott att herr
42
Ershein kommo snart eller och att Eders Kongl:e Maij:tt täcktes nådigst

[p. 371] [scan. 427]


1
optäckia sin resolution skrifftligh. Här är ingen, så mycket vij vetta, som
2
disputerar militieens contentement. Caesareani hafva som oftast och the
3
evangeliske mäst i hvar conference beedit att ville säija vår meeningh ther-
4
om och nämpna huru mycket man praetenderar; hvilket vij inthet väll
5
kunna göra, effter icke allenast feldtmarskalkens greeff Torstensens förslagh
6
inthet determinera heela quantumet, uthan tijden hafver sigh sedan ändrat,
7
så att vij, hälst för thenne sidst inkomne ordren, nödgas sökia uthvägar,
8
ehuruväll thet i längden inthet synes väll stå.

9
Hertigens aff Meklenburg gessandter är igenkommen och var i dagh hoos
10
oss, men brachte då inthet svar, uthan badh om dilation till öfvermorgon,
11
effter han befan sigh något illa. Högbem:e hertigz breef till oss finnes under
12
lit. B och under lit. C staden Rostocks.

13
Alle andre saker stå i förre lagh. Portugisen Andrada är här och begärar
14
vår intercession hoos Romerske rikssens ständer för printz Eduardz elibe-
15
ration , som lit. D gifver till känna. Hvadh feldtmarskalken herr Wrangell
16
skrifver om armistitii sluthet, thet går här hoos under lit. E. Darmstadienses
17
lefvererade oss rätt nu theras svar på the Casselskes inlago, sådan som är
18
under lit. F.

19
PS:

20
Hvadh Strålssunderne oss hafva optächt om thet som nyligen hafver mött
21
och vederfarits Strålsundiske Bergerfahrterna för then här bevilljade muta-
22
tion om Pommern, thet täckes E. K. Maij:tt förnimma af bijlagon under
23
lit. G.

24
Under lit. H är listen af Hessiske militien, för hvilken the begära contente-
25
ment . Effter förteckningen på lit. I begära evangelici att assessorerne in
26
camera måtte förordnas.


27
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


28
A: 509–510’ Snoilski an Johan Oxenstierna. Ulm 1647 März 16/26 [Nr. 174]

29
B: 511–511’ Hg. Adolf Friedrich von Mecklenburg an Johan Oxenstierna und Salvius. Schwerin
30
1647 März 13/23

31
C: 512–513’ Bürgermeister und Rat der Stadt Rostock an die schwedischen Gesandten. Rostock
32
1647 März 6/16

33
D: fehlt

34
E: 514–514’ C. G. Wrangel an Johan Oxenstierna. Dellmensingen 1647 März 16/26 [ Nr.
35
175 ]; vgl. ST VI, 1, S. 78f.


36
mit Beilagen


37
515–515’ A: Interimsratifikation des Kf. Maximilian von Bayern. Wasserburg 1647 März
38
19; vgl. Meiern V, S. 14; ST VI, 1, S. 80f.

39
516–527 Waffenstillstand s[ vor ]v ertrag. Ulm 1647 März 4/14; vgl. ST VI, 1, S. 58–78
40
( vgl. Nr. 175 Beilage A )

41
F: 528–529 Antwort Hessen-Darmstadts auf Forderungen Hessen-Kassels; vgl. Meiern IV,
42
S. 436f.

43
G: 530–531 Schwartze und v. Braun an Johan Oxenstierna und Salvius. Osnabrück 1647 März
44
29/April 8

[p. 372] [scan. 428]


1
H: 532–533 Liste über Truppen Hessen-Kassels

2
I: 534 Verzeichnis über zu bestellende Assessoren in camera

3
535–538 Continuatio protocolli in puncto gravaminum ( prot., 19. Februar – 2. März,
4
st. v. )

5
539 Billerbeck an [ G. Keller ] [ Ausfertigung ]. Köln 1647 März 31

6
540 Billerbeck an [ G. Keller ] [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 April 4

7
541–541’ Avise

8
542–542’ Bericht des Burgvogts auf Tutzing, Johann Degelen. 1647 März

9
543–544’ Avise

10
545 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1647 März 28

11
546–553’ Avise

12
554 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. [ Nürnberg ] 1647 März 16/26

13
555–561’ Avise

14
562–563 Die Gesandten von Kur-Sachsen, Kur-Brandenburg und Hessen an die kaiserlichen,
15
Mainzer, Trierer, Kölner und bayrischen Gesandten ( betr. Erbverbrüderung ). Osnabrück 1647
16
Februar 17/27; vgl. Meiern IV, S. 303f.

17
564–565’ Extract auß dem zwischen den hiesichen und anhero abgesandten Onolz-
18
bachischen [= Ansbacher ] herren rächen underm dato den 11. Februarii 1647 auff-
19
gerichten recess

20
566–567 Continuatio protocolli in der Erbverbrüderungssache ( 25. Februar, st. v. );
21
vgl. Meiern IV, S. 302f.

22
568–573’ Avise

Dokumente