Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
183. Rosenhane an Königin Christina Münster 1647 März 28/April 7

31
–/ 183 /–

32

Rosenhane an Königin Christina


33
Münster 1647 März 28/April 7

35
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . fol. 1287–1288.

36
Französisch-spanische Verhandlungen. Reisepläne der spanischen Gesandten. Longueville.

37
Mädan som greffven d’Avaux förledne veka uppehöllt sig här i Mönster
38
negotierades flitigt emellan Frantzösche och Spansche gesandterna, och

[p. 368] [scan. 424]


1
ehuruväll the syntes komma tämmelig när och själlffva bekände them emel-
2
lan intet mera differera än stilleståndet för Portugall, öffver hvilket the
3
åtskillige förslag gjordt haffva, så haffva the likväll intet kunnadt drabba
4
öffverens och fördenskull sädan intet vidare företagit, uthan sökia nu alle-
5
nast hvar och en att justificera sin saak och kasta skullden på hvarannan.
6
Mediatores som desperera något vidare thänna såmmar kunna uträtta låta
7
sig märkia mycket otålige, och i synnerheet kunna intet bärga dän ovillje
8
the draga till sin landzman cardinalen Mazarini, hvilken the förmena för sin
9
particularinterest vara orsaker att theras fädernesland mäd yttermera krig
10
bliffver belastadt.

11
Spansche gesandterna låte göra resekläder och alla praeparatorier färdige
12
till att begiffva sig härifrån. Sammaledes haffver och duc de Longeville gjordt
13
sig förhåppning i thänna såmmar få resa härifrån. Män sädan han ifrå Frant-
14
zösche håffvet mäd någre beneficier ähr regalerat vorden, såsom thet att
15
härskapet Youx bliffver honom förährat, item gouvernementet aff Caen i
16
Normandien inrymbdt, 3) att han bliffver ministre d’estat och hans beställing
17
förökas på 30 tusend gl. och 4) att han bliffver declarerat premier prince de
18
France näst princes du sang, ty haffver han sädan mäd sin resa inställt och
19
synes därmäd vara contenterat. Mänh vad hända kan om Spanjerna först
20
affresa står till att ärfara.

Dokumente