Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
181. Königin Christina an C. G. Wrangel Stockholm 1647 März 27/April 6

4
–/ 181 /–

5

Königin Christina an C. G. Wrangel


6
Stockholm 1647 März 27/April 6

7
Kopie: RR fol. 489–493.

8
Waffenstillstandsverhandlungen mit Bayern: Bezug auf Schreiben Wrangels und Snoilskis; Bayerns
9
Intentionen; Anweisungen für die Verhandlungen; Ausweitung eines Waffenstillstandes auf Kur-
10
Köln, Würzburg und Bamberg befürwortet; kein Waffenstillstand mit den Kaiserlichen. Bezug
11
auf gerade erhaltene Schreiben Wrangels mit Verweis auf obigen Inhalt.

12
Vij finge på förre post Edert breeff, daterat i hufvudhquarteret Bregentz
13
den 12 februarii [ 12./22. Februar ] nästförleden, h:r feltmarskalck, theraf vij
14
sij hvadh orsaker Eder hafva beveckt att på the Beyerskes inständige drif-
15
vande deputera generalen Mortaigne, generalmajoren Douglas och agenten
16
Snoilsky till tractera på vår ratification medh Beyerfurstens commissarier i
17
Ulm öfver ett armistitio, ställandes therhän hvadh alfvar thermedh voro
18
hoos Beyern, men hållandes före att therigenom kunde fomenteras en Jalou-
19
sie emillan honom och Keijsaren, och ther han voro att bringa till separa-
20
tion från Keijsaren skulle thet myckit avancera fridhen. Vidh samma post
21
kom oss och till handa sjelfva Snoilskys breef, daterat Ulm den 16 februarii
22
[ 16./26. Februar ], theri han uthförligen berätter motiverne till denne tractat
23
medh Beyern och derhoos skrifver sigh ex conversatione så myckit hafva
24
förstådt att principales conditiones them Beyerfursten måtte till bevillja
25
och ingå bestodhe iblandh andre theruthinnan 1) att Beyerfursten strax
26
öfverlefvererade Eder Memmingen och Yberlingen och derhoos till deres
27
underhaldningh afträde alle quarteren emillan Lecken, Donaen och Boden-
28
sjön och begåfvo sigh heela Franckiske creitzen, men deremot restituerades
29
honom Rhain, Donawert och nägre flere ringa platzer; 2) sedan vår ratifi-
30
cation vore inkommen, skulle Beyern alle af sigh besatta fästninger i Wirten-
31
berger landh restituera egendombs herren, hertigen thersammastädes;
32
3) skulle och då Augspurg sättes i ett neutralt standh; 4) tilbude sigh och
33
Beyern i att opå inkombne vår ratification afdancka en godh deel af sin armee
34
och ingalunda låta samma folck komma till Keijsaren, efftersom Beyern
35
allaredo medh Venitianerne stodhe i handell om någre trouppers öfver-
36
låtande .

37
Såsom vij nu för otta dager sedhan månde adprobera thenne Eder ahn-
38
gångne tractat och derhoos förtrösta om vår fullkomblige resolution, altså

[p. 364] [scan. 420]


1
hafve vij nu sedan thenne saken hoos oss och medh vårt ellskelige rijkz-
2
rådh öfverlagt; och ändoch vij icke kunne rätteligen vette om Beyerfursten
3
ähr härmedh något allfvar och skall veela låta separera sigh från Keijsaren,
4
lijkväl när vij betrachta närvahrande hans tillståndh, ther Beyerfursten ähr
5
en uthlefvat herre, men hafver små och omyndige barn, känner huus Öster-
6
rijke och till äfventyrs fruchtar Keijsarens förmynderskap, sijr och nog-
7
sampt sigh ingen stoor adsistence in praesens kunna hafva af Keijsaren och
8
konungen i Spagnien, såsom the therhemma nogh hafve till giöra och susti-
9
nere sigh sjelfve, hafver och deessföruthan sit stoore afseende på Franckrijke,
10
och thet som oss synes vara iblandh dee förnembste hans motiver söker
11
han herigenom till vinna vår adfection vidh fridztractaterne, och ju åth-
12
minstonne så myckit att vij icke måtte taala för Pfaltz och des restitution i
13
churdigniteten och Pfaltziske landen, aldenstundh ganska fåå ähre som för
14
Pfaltz taala, och de som taale tala frigide, derhoos och till befahra är att i
15
lengden ingen sigh om Pfaltz vårdande varder, tå kunna vij icke annars
16
dömma ähn att något alfvar herunder ähr hoos Beyerfursten. Det vari och
17
herom huru det vill, så kan det inthet skada att I tractera medh honom stilla-
18
ståndet , taa och på vår egen ratification slutat, allenast I thet låte fatha och
19
inrätta på så saker och fördeelachtige conditioner att Beyerfursten disarme-
20
ras och icke kan skada Eder i någon måtto. Vij sij icke andra conditiones
21
vara af honom till att begära och erhålle ähn them Snoilsky ex conversatione
22
medh them Beyerske commissarierne hafver förspordt skole kunna af theres
23
herre erhållas och vij herofvantill införde och sij Eder hafva förskrifvit
24
Mortagne, Douglas och Snoilsky i then instruction I dem hafve gifvit den
25
10 nästförfluten månadz februarii [ 10./20. Februar ], men vele att I them
26
insistera låte och the ther stå till att nåå då slute medh Beyern på vår
27
ratification. Kunde I man laga och nåå att Beyerfursten strax och så snart
28
I medh honom hafve slutet neutraliteten afdanckade sitt folck, vore thet
29
myckit väl att han sålunda strax disarmerades och I af honom ingen fahra
30
hade till vänta, men vill han och icke afdancka folket, tå måste man sigh
31
och thermedh låta benöija. Men att strängia eller skärpa de andre ofvan-
32
bem :te conditioner kunne vij icke sij vara nödigt, efftersom vij eij heller
33
bättre conditiones kunne begära eller Beyern till bevillja. Vij hade fuller
34
tänckt opå att Beyerske creitzen allena lembnades Beyerfursten heelt
35
uthom all contribution, men att Öfverpfaltz kunde hafva contribuerat
36
till kriget. Men alldenstundh detta ähr Beyern så när beläget och han
37
elljest näpligen lärar slutha medh mindre han fåår och thet till sin frije
38
disposition och fritt för alle contributioner, så ähr och ett tingh thet I
39
honom må bevillja och effterlåta. Hvadh och Underpfaltz, ther Beyer-
40
fursten hafver sine guarnizoner och njuter landet, anlanger, kunne han
41
till des evacuation förstå, vore ganska gott, men effter det mehra och
42
närmare turcherar then Pfaltziske stridigheeten och han fördenskull näp-
43
ligen dertill skall bevillja, kunne I honom och samma Underpfaltz bevillja
44
till behålla. Men dee platzer han medh sine guarnizoner hafver besatte uthan

[p. 365] [scan. 421]


1
om Beyern, Öfver- och Underpfaltz, them måste han quittera, dervidh I
2
vele giöra Edert bästa att samma platzer blifve sine egendombsherrer, och
3
serdeles dee i Würtenbergerlandh hertigen dersammastädes, inrymdbe och
4
restituerade. Derhoos ville I och giöra Heilbrons stadz condition så godh
5
som I kunne och möijeligit ähr till erhålla. Ett måste vij herhooss eenkanner-
6
ligen Eder förnimma låta, nembl. att emedan vij icke annat kunne dömma
7
ähn att Beyerfursten intenderer principaliter medh denne tractat och neutra-
8
litet till att draga oss i fridztractaten från den Pfaltziske saken och det chur-
9
husets restitution och befordring; på det I nu må kunna den controversien
10
und vijka, så ähr vår villje och befallning att ther the Beyerske veele draga
11
Eder på den striden och des accommodation, I tå praetendere theri defectum
12
mandati och remittere den saken till sin behörligh orth och fridztractaterne
13
i Ossnabrugk och Munster. Men elljest i titler och andre curialer behöfve I
14
inthet movera Beyerfursten någon difficultet, uthan tractera honom såsom
15
andre churfurstar tracteras och tituleras och deres herre af alle så konnungar
16
och furster som Romerske rijkzens ständer öfver alt hedrat och hållen
17
blifver.

18
Men elljest såsom vij sij af Snoilskys breef till h:r rijkzcantzeleren af ofvan-
19
bem :te dato den 16 februarii [ 16./26. Februar ] thet Marseilli

43
Marcilly-Croissy; vgl. [ Anm. 2 S. 321 ] .
uthtryckeligen
20
hafver sagt att Franckerijke icke kan effterlåta oss platzerne i Svaben och
21
Brissgou, fast vij them af fienden kunde bekomma, så hvadh Svaben ahn-
22
langer , hafve I Eder aff Frantzoserne inthet till irra låta, såframpt I af veder-
23
parten kunne platzerne dersammastädes bekomma, uthan försäker Eder
24
them och vår krigzstat thersammastädes så gott I kunne. Men hvadh Briss-
25
gou vidkommer, effter det ähr beläget uth medh Rhenströmen och vij ther
26
ingen styrckio eller fästninger hafve Behnfelden föruthan, befinne eij heller
27
oss och våre saker nyttigt att giöra och fästa vårt väsende vidh Rhen-
28
strömen , theraf all elack och skadeligh jalousie emot oss skulle upkomma
29
af Franckrijke, Nederlandh och Engelandh; vij eij heller annat påminne oss
30
ähn en godh deel af Brisgou tillijka medh Brisack är af Keijsaren cederat
31
Franckerijke till satisfaction, alt derföre kunne I väl häruthinnan deferera
32
Franckerijke och heller them Frantzosiskom the platzer inrymma låte ähn
33
att I skulle anten försvaga Eder underhafvande armee genom de platzernes
34
besättningh eller gifva therigenom orsaak och occasion till ovillja och
35
jalousie.

36
Ville och fleere af ligan, och serdeles Beyerfurstens broder Churcölen,
37
Wurtzburgh och Bamberg, blifva i thet Beyerske stilleståndet begrepne, tå
38
vore thet så myckit högre till skaa, och finge vij igenom Churcölns accomo-
39
dation cessationen af all hostilitet i Westphaliske creitzen och nyttiade så
40
myckit bättre och säkrare then Franckiske creitzen och quarteren, ther
41
bem:te bispar sutho i roo. Vele de och icke beqvema sigh, tå hafver man
42
uthvägh icke allenast till tractera dem såsom fiender, uthan och bemächtiga

[p. 366] [scan. 422]


1
sigh deres landh och nyttia dem till vår disposition och vårt väsendes con-
2
servation .

3
Men elljest ther I blifve richtige medh Beyern öfver stillaståndet, tå måste I
4
ingalunda bevillja eller ingå något armistitium medh them keijserlige, men
5
blifva altijdh en vägh som annan emot dem i continuerligh action intill des
6
friden slutes i Ossnabrugk.

7
Som vij hijtintill hade skrifvit, kommer oss tvenne Eder bref uthur Bregentz
8
den 15 och 16 februarii [ 15./25. und 16./26. Februar ] till handa; det förre är
9
Edert svar på våra till Eder afgångne skrifvellser; af thet andra sij vij hvadh
10
fahra I bäre, att Frantzoserne varde à part slutande medh Beyern, thet the
11
och expresse låta sigh förlydha, såframpt I icke vele förstå till en moderation
12
emot Beyerfursten. Derföre I voro sinnade, ther Beyern vill förstå till de
13
af Eder förslagne och Eder deputerade för instruction gifne principal-
14
conditioner , att sluta upå vår ratification, förmodandes det af oss väll skall
15
optagas, på det I må kunna draga Beyerfursten ifrån Keijsaren och elljest
16
icke låta komma heela fiandens macht och svarm på Eder allena. Såsom nu
17
denne är ofvanbem:te vår ordre lijkmätigt, så äre vij och thermedh väll
18
till fridz.

Dokumente