Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
180. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 März 26/April 5

27
–/ 180 /–

28

Rosenhane an Johan Oxenstierna


29
Münster 1647 März 26/April 5

30
Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 587.

31
Die französisch-spanischen Verhandlungen stocken. Heute nacht starb der kurpfälzische Gesandte
32
Streuff; gestern verübte ein französischer Sekretär Selbstmord.

33
Obigem Brief folgen drei undatierte Schreiben:

34
1. p. 591: Rosenhane an Salvius

35
Bitte um Auszahlung des gewährten Deputats.

36
2. p. 595–597: Rosenhane an Johan Oxenstierna

37
Visite bei den französischen Gesandten: Subsidien; Bayern; Vorstellungen einer neuen Allianz
38
zwischen Frankreich und Schweden. Unterredung der französischen Gesandten mit den Mediatoren.
39
Militaria.

[p. 362] [scan. 418]


1
Efftersom Frantzösche plenipotentiarii förmente i dag få något besked om
2
subsidierna, så besökte jag them däruppå och förnam att thet skall allt haffva
3
sin richtigheet, såsom the själlffve låffvade skriffva thärom i dag mäd påster.
4
Därhooss remonstrerade the vidlyfftigt och begärte jag thet ville berätta
5
E. Excell. huru högnödigt them syntes att Bäyerförsten måtte bliffva con-
6
tenterat , äller åtminstone försäkrat, att cronorna ville hjällpa honom i sin
7
saak, på thätt han icke ex metu et desperatione måtte fatta andra consilia,
8
och äffter E. Ex. tog thätta i betänkiande vänta the med impatience E. Excell.
9
förklaring, och kan jag icke nog beskriffva huru häfftigt härtigen dreff
10
thätta. Dässlikest föruthan thätta urgerade h. d’Avaux på dän nya allience
11
som E. Excell. haffver projetterat skulle göras bägges cronorna emellan,
12
och höllt rådeligit att däröffver gjordes något upsatt.

13
I dag resa the bägges till mediatores till att förehålla them som jag menar
14
hvad här bleff taalat, hvad the käijserl. skulle haffva att föresee sig om kriget
15
länger skulle continueras.

16
Die Kaiserlichen sollen in Böhmen geschlagen worden sein; die französische Armee
17
kommt in Flandern gut voran. Weijmarsche armeen förmena the och
18
haffva vunnit och redresserat igän.

19
3. p. 599–600: Rosenhane an Biörenklou;

20
Eingangsvermerk 1647 Februar 10/20

21
Entwurf eines Schriftstücks gegen Wartenberg. Braunschweiger Bedenken gegen Entschädigung
22
Brandenburgs mit Magdeburg und Halberstadt. Schwedische Satisfaktion.

23
Ich bin von Contarini aufgehalten worden und kann daher bis zum Abgang der Post
24
nicht mehr an die Gesandten schreiben.

25
Interim om min h. behagar läsa mine i hast ihopraffsade rationes contra
26
Franciscum Wilh., dåch att the icke komma för någon som kan föra mitt
27
nampn därföre illa ut. Jag förorsakedes att tänkia härpå för Rottendorffs
28
skull som kom i går så kyndig frå Ossnab. och ville strax vädjas med mig
29
(till att sondera om jag var fast) att Frantz skulle få stifftet igän, jag räkte
30
honom strax handen och böd ut hundra ducaten, därmed drog han sin hand
31
tillbaka. Om han nu har slaget till, må jag skulle ha tappat, Gud förbjude dätt
32
skedde. Min h. hjällpe till hvad han kan att Frantz må komma på vippen.

33
Brunsvicenses skriffva mig till att jag skall tala med Longeville att Brande-
34
burgicus intet må få Magdeburg och Halberstadt. De gode karar [herar]
35
må committera en annan som löper med deras ährende, jag har med theras
36
commission intet till göra; äller må jag skall svara däm därpå, min h. ville
37
giffva mig sitt råd.

38
Gud skee låff dän satisfactionssaken ähr färdig, jag seer d’Avaux skulle
39
likväll med sin clausula hållat en dag äller två uppe, och ähr dåch in re
40
samma saak.

[p. 363] [scan. 419]


1
Beilage in DG, A I 1 , Resident .:


2
601–607 Rationes hvarföre stifft Ossnabrugg bör förbliffva hooss them evangelische,
3
Francisco Wilhelmo et pontificis exclusis, o. O., o. D.; eigenhändig von Rosenhane

Dokumente