Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
177. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 März 20/30

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 März 20/30

4
Kopie: RR fol. 375–375’.

5
Waffenstillstandsverhandlungen mit Bayern. Bevorstehende Abreise Erskeins.

6
Bezug auf Nr. 157.

7
Vij hafve inthet synnerligit Eder theropå at svara, men påminne Eder att I
8
blifve i rixsakerne vidh våre förre ordrer och stadna vidh thet sigh icke
9
vidare låter giöra eller sjelfve stenderne Eder bijfalla vele.

10
Hvadh Beyern, och i synnerhet thet stilleståndh af vapnen som feltmar-
11
skalcken h. Wrangel genom sine deputerade i Ulm hafver låthit begynna een
12
tractat öfver, ahnlangar, så kunne vij annu icke afsij om Beyerfursten något
13
annat therunder söker eller och om nöden allena honom thertill försätter.
14
Af ett Snoilschis bref, daterat Ulm den 16 feb. [ 16./26. Februar ], sij vij icke
15
uthan nogon förundran hvadh helige conditiones oss Beyern offererar,
16
ställe fuller till sin orth hvadh alfvar thermedh är, men såsom vij nu befalle
17
h. Wrangel holla then tractaten met Beyern gående och förtrösta honom om
18
vår fullkomblige resolution heruthinan met näste post, men ingalunda att
19
vidh thenne constitution af sakerne och plägne tractat medh Beyern angå
20
nogon tractat om armistitio medh them keijserlige, så vele vij och medh
21
näste post Eder i lijka motto sådan vår resolution till känna gifva och fast
22
vidh samme tijdh tänckie till affärda Alexander Erschein i the andre förr
23
mentionerade värff, och särdeles soldatesquens contentement, therföre I
24
medh honom vår endtlige meeningh skole undfå.

Dokumente