Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
175. C. G. Wrangel an Johan Oxenstierna Dellmensingen [Kreis Ulm] 1647 März 16/26

17
[ 152 ] / 175 / [ 201 ]

18

C. G. Wrangel an Johan Oxenstierna


19
Dellmensingen

36
Dellmensingen, Ort an der Rot, südlich von deren Mündung in die Donau, südwestlich Ulm.
[Kreis Ulm] 1647 März 16/26

20
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 514–514’ = Beilage E zu Nr. 184 = Druckvorlage.
21
Druck: ST VI, 1 S. 78f.

22
Waffenstillstand mit Bayern.

23
Nr. 152 hafver jag den 11:te [ 11./21. März ] väl undfått, betackandes
24
honom tjänstligen för det han min begiäran så vijda hafver defere-
25
rat och mig (effter min högt, k. frende, förnimmandes mig intet vara instrue-
26
rat på thet slaget, som denne tijden hafver varit på färde medh Beyern) till
27
desto mehra effterrettelsse i saken communicerat itt extract af Hen. Kongl.

28
M:ttz vår allernådigste drottnings breff till sig och sin collegam, dateret
29
Stokholm den 10 nov. 1645 . Såssom jag nu deraff med mehra hafver sedt
30
allerhögstbe:te H. K. M:tz tankar och mening, så frögder jag mig icke
31
lijtet at jag i det närmeste och förähn detta ähr mig tillkommit hafver kunnat
32
thereffter syffta, efftersom och uthi instrumentet expresse ähr reserverat
33
och förbehållit att Beyerfursten i detta fallet hvarken med rådh eller dådh,
34
myckit minder med folk, penninger, värffninger, quarter, ammunition,
35
vivers och annat slijkt, ehvad nampn det och hafva må, skall i thet ringeste

[p. 348] [scan. 404]


1
adsistera Käijsaren och huus Österrijke, uthan blifva vid det som nu af-
2
handlat ähr, så at man therföre å H. K. M:tz sijda inthet har något förlorat
3
i anseende at allerhögstb:te Kongl. Maij:tt nu emot Rain och de andre ringe
4
orter blifva inrymbde de faste platzer Memmingen och Uberlingen, hvari-
5
genom Kongl. M:tt bekommer hela Öffverschwabische creitzen uthi con-
6
tribution och kan giöra sin staat deropå. Och efftersom jag uthi instrumentet,
7
sedan thet första gången ähr underskrifvit, hafver funnit någre saker som
8
jag gierna ville haffva ändrade och therföre befallat våre deputerade att
9
giöra hoos de Beyerske therom påminnelsse at sådant måtte blifva i chur-
10
furstens ratification corrigerat, dy haffver den Beyerske deputerade h.
11
Kitner, hvilken med instrumentet hafver varit hoos churfursten, vid sin
12
tillbekekombst den 13 [ 13./23. März ] bracht med sig churfurstens resolu-
13
tion att instrumentet åther nytt i Ulm skulle corrigeres och förandres i
14
någre puncter som man begiärat haf:r, och stå sedan af alle sijdors depute-
15
rade underskrifvas, för hvilken orsak skul och churfursten icke hafver
16
kunnat låta inserera sjelfve instrumentet uthi sin ratification, uthan sendt
17
medh honom, Kitner, allenast sin interimsvijs ratification (des copia under
18
lit. A) at utvexlas emot min ratification, villjandes han, churfursten, så
19
snart allerhögstbe:te H. K. M:tz ratification och fulkomblige confirmation
20
häröfver vore hijt uthkommen, icke allenast een annan ratification, der i hela
21
instrumentet skall blifva insererat, uthleffverera, uthan och effter instrumen-
22
tetz lydelsse een deel af sin armee licentera och afdancka, såsom och resti-
23
tuera hertigen af Würtemberg dee faste platzer han ifrån honom haffver,
24
jembväl och låta sättia staden Auspurg i neutral stand. Och efftersom de
25
deputerade i Ulm låta i dag etc.

39
An dieser Stelle muß bei der Kopie ein Zeilensprung eingetreten sein.
; jag är nu elljest i värket at låta utvexla
26
Rain, Dunawert

40
Donauwörth.
, Wembdingen

41
Wemding, Ort östlich Nördlingen, nordwestlich Donauwörth.
och Mindelheim

42
Mindelheim, Stadt nordöstlich Memmingen, westlich Landsberg.
emot Uberlingen och
27
Memmingen, efftersom och offversten Folckmar till commendant i Uber-
28
lingen och off. Przimsky till commend. i Memmingen ähre förordnade
29
vordne.


30
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


31
A: 515–515’ Interimsratifikation des Kf. Maximilian von Bayern. Wasserburg 1647 März 19;
32
vgl. Meiern V, S. 14; ST VI, 1, S. 80f.

33
516–527 Waffenstillstandsvertrag [ Vorvertrag ]. Ulm 1647 März 4/14 ( deutscher Text );
34
vgl. ST VI, 1, S. 58 ( für das Verständnis des abgedruckten Textes wichtige schwedische Vor-
35
bemerkung
), 58f. ( schwedischer Ratifikationstext ), 59–76 ( deutscher Text ), 76f. ( schwedi-
36
scher
Ratifikationstext ), 77f. ( Varianten ); Meiern V, S. 12f.

43
Vgl. hierzu Publication des Waffenstillstandes bey des Schwedischen feldmarschalls
44
Wrangels armada ( Meiern V S. 16 ).
( Auszug ); Meiern V,
37
S. 6–12 gibt einen lateinischen Text wieder – vgl. ST VI, 1, S. 82–90: Stilleståndsfördrag
38
mellan Frankrike och. Baiern. Ulm 1647 März 14 ( st. n. )

Dokumente