Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
172. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 März 13/23

32
–/ 172 /–

33

Rosenhane an Johan Oxenstierna


34
Münster 1647 März 13/23

35
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 575–577 = Druckvorlage. Kopie:
36
DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 434–434’ = Beilage G zu Nr. 173.

37
Französisch-spanische Verhandlungen. Versuch, d’Avaux von abermaliger Reise nach Osnabrück
38
abzuhalten. Freude bei französischen Gesandten über Verbindung mit Bayern. Französische Hal-
39
tumg zur Osnabrück-Problematik.

40
PS: Französisch-spanische Verhandlungen.

[p. 342] [scan. 398]


1
Jag fick i dag först taala mäd h. d’Avaux och förnam att han icke alldeles
2
ähr resolverad att reesa tilbaka till Ossnabr., uthan står däröffver än i be-
3
tänkiande , mente och att Trautmansdorff skulle snart komma hijtt öffver
4
och till äffventyrs E. Excell. däräffter, att han fördänskull intet behöffde att
5
begiffva sig dijtt. Dässföruthan haffver han och sitt affseende på dän Span-
6
sche tractaten, hvilken nu dagligen förehaffves. Och berättade han saken
7
däruppå bestå att duc de Longeville hade för två dagen sädan giffvit media-
8
torerna dän ytterste resolutionen, att där Spanierna ville beqväma sig och
9
innan måndagen

40
15./25. März.
(då theras påstdag ähr åt Frankerike) ändtligen förklara
10
sig, så ville han försäkra them att tractaten skulle kunna slutas och han på
11
Frankerikes vägnar till att däss mere facilitera värket ville ändå därtill cedera
12
något, män kumme the till dän tiden intet och the ville än fort bestå på sin
13
förre mening och obstination, så hölle han onödigt att man något mera
14
skulle tentera, uthan mädan Frankerike haffver gjordt omkåstnad till ny
15
campagne och the ähra reda en train, så måtte man låta vapnen agera och
16
stå på hazarden, hvad där vill bliffva aff, och behöffde man alltså thänna
17
såmmar intet taala om någon tractat. Thätta haffva mediatores taget uppå
18
sig att förebringa Spanierna, sädan ähr intet svar föllgdt.

19
I dag var Brun hooss nuncium

43
Chigi, Fabio: * 13. Februar 1599 Siena, † 22. Mai 1667 Rom; vgl. Repgen und APW [ II C 2 S. 19 Anm. 3 ] .
, och nu, mädan jag thätta skriffver, ähra
20
bägges mediatores hooss h. Longeville. Bliffver något gått uträttat, så tör
21
väll h. d’Avaux komma tilbaka till att befodra, äffter hans mening, Tyska
22
freden, män jag styrkte honom därtill hvad jag kunde att han först skulle
23
bringa thän Spansche tractaten till richtigheet, älljest skulle han förgäffves
24
arbeta på freden i Ossnabr. så länge han går haffvande mäd dän inbillningen
25
att kunna separera Käijsaren och Tyska freden ifrå Spansche kriget. Dåch
26
likväll förmenar han att the thätt skulle kunna bringa till väga, besynnerlig
27
nu sädan the haffva fått Bäyerförsten på sin sida, hvaröffver ähr stor frögd
28
på färde, och mena the att Käijsaren nu måtte ingå allt hvadt the villja. La
29
Cour reser i mårgon åt Ossnabr. att communicera häröffver mädt E. Excell.

30
Statische gesanten h. von Meynerswyk

41
Bartold van Gent, Herr van Loenen und Meynerswijck, Deputierter von Gelderland; vgl. [ Anm. 1 S. 204 ] .
ähr igänkommen, och Pau säijes
31
skola resa hädan till Hålland.

32
Om stifftet Ossnabr. har h. d’Avaux intet velat tala, La Cour var och där-
33
uthinnan fastmera moderat än tillförende och synes såsom the skulle väl
34
låta sig.

35
Annadt förefaller här intet.

36
PS:

37
Sädan jag thätta förra skreff i afftons, haffver jag i dag förnummit att Galli
38
ähre tämelig till fredz med Spaniernas svar, och störste differencen skall nu stå
39
dämemellan öffver Portugall, med hvilket the och håppas komma till r[ä]tta.

Dokumente