Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
171. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1647 März 13/23

28
–/ 171 /–

29

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


30
Stockholm 1647 März 13/23

35
Vgl. Odhner S. 237.

31
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 364–365. Druck: Gjörwell
32
S. 374–376.

33
Erkrankung Johan Oxenstiernas. Unterstützung der evangelischen Stände beim Friedenskongreß.
34
Satisfactio militum.

[p. 341] [scan. 397]


1
A. Oxenstierna bezieht sich zunächst auf eine Erkrankung Johan Oxenstiernas.

2
De publicis vore väl mykedt att schrijffva och Dig mine tankar at communi-
3
cera . Men först recker jag intet till, sedhan sijr jag och att sedhan punctus
4
satisfactionis Suecicae ähr affhandlatt, Du i affhandlingen aff stendernes och
5
andre interessenters åstundan och anlägenheett fuller haff:r att gåå efter
6
H. K. M:tz drotnigens ordre och driffva våre venners interesse ded högste
7
och besthe Du kant, men mest efter deras egne förslag, och så vijda Du
8
därmedh komma kant. Intet tvinger plichten oss så högt och deras förtjänst
9
sosom var säkerheet och godhe nampn. Så mykedt Du kant och formåår,
10
så adsistera Pfalz, Hessen, Brunswijk, Wurtemberg, Baden, Nassau-Sarbruk,
11
Neuburg etc. i deras åstundhan. Förgät eij heller andhre stender och städer,
12
enkannerligen Strasburg, Nurenberg, Erffurt, Magdeburg etc., och ju con-
13
testera Hennes Kong. M:tz åhoge om deras välferdh; doch i ded som intet
14
ähr till att nåå, så lage at de sjelffve slå uth och att de för fredhens skuldh
15
sjelffve lathe falla deras interesse. Ju mindre Frankerijke tager sig de evan-
16
geliske stenders interesse an, ju iffrigere arbeta Du medh Din collega där-
17
uthij . Orsakerne förstår Du väl. Öf:r soldatescans contentament ähr jag
18
något bekymbrat. Difficulteterne sijr jag väl at praesterat, och att skaffva
19
militien annorlundha aff synes impossibelt, ähr i sig obilligt, disreputerligt
20
och fahrligt. Ded holler jag medh Dig att vara vijsligen gjordt, den puncten
21
intet at drijffva strengt förähn stendernes gravamina och postulata ähr
22
affhulpne, på ded desse måge finnas så mykedt villigere sosom ded stör-
23
ste hinder för fredhen at affskaffva, ty föruthan soldatescans contentament
24
skattar jag ingen execution aff fredztractaten latha sig hantera eller göra
25
verkstellig. Hennes K. M:t haf:r ährnat at afferda hädhan i tilkommande
26
veka h. Esken til Eder at conferera medh Eder om detta ährended och at
27
drijffa saken på den ene och andhre sijdhan på behörligt maneer, ty Hennes
28
K. M:t högt ähr anläget ded soldaterne för deres godhe tjänster skuldh
29
måge tilbörligen ihugkommes; därom mera frambdeles.

30
Unterrichtung über die Eheschließung Magnus de la Gardies sowie die Ankunft
31
eines Gesandten des russischen Großfürsten.

Dokumente