Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
165. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 März 8/18

5
–/ 165 /–

6

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


7
Osnabrück 1647 März 8/18

8
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 380–381; Eingangsvermerk Stockholm 1647 März
9
26/ April 5.

10
Gravamina; Haltung d’Avauxs hierzu. Causa Palatina. Beratungen des Fürsten- und Städte-
11
rates in Osnabrück. Hessen-Kassel. Entschädigung Braunschweig-Lüneburgs und des Adm. Frie-
12
drich . Verhandlungen d’Andrades.

13
PS: Verzögerungen im Postverkehr. Gravamina. Reise d’Avauxs nach Münster; bevorstehende
14
Abreise der Hgin. Longueville.

15
Tractaten, och eenkannerligen gravamina, caussa Palatina och then Hessiske
16
satisfactionspunchten, sampt Marpurgiske tvisten, äre ännu nästan i lijka
17
terminis som the för otta dagar sedan vore.

18
Grefven af Lamberg, Vollmar och Crane vore then 5 huius [ 5./15. März ]
19
hoos oss och lefvererade oss thet som the hade opsatt in puncto grava-
20
minum

36
Vgl. Meiern IV S. 116–129; Odhner S. 226.
, hvilket finnes copialiter under lit. A. The tesmoignerade att thet
21
var catholicorum yterste förslagh, så stält och inrättat att vij och the
22
evangeliske skole förmodeligen thermedh kunna vara till fridz; ifall thet
23
inthet skedde, uthan man ville än högre strängia them, måste the befalla
24
saken i Gudz händer och förvänta Hans uthslag. I går hafva the keijsl:e
25
fordrat heela corpus evangelicorum till sigh och them förestält thenne saken,
26
som lit. B medh mehra uthvijsar.

37
Vgl. Proposition der Kayserlichen gesandten, welche an die evangelischen am 7. Mart.
38
1647 geschehen ( Meiern IV S. 128f. ).

27
D’Avaux plägar flijtigt rådh med them keijsl:e öfver compositione grava-
28
minum och hvadh theraf dependerar, hvilket gör the keijsl:e och catholiske
29
styfva och förorsakar them gå mehra tilbakar än fram, som theras opsatt
30
uthvijsar.

31
Evangelici sågo gärna han vore härifrå. Eenkannerligh lägger han sigh uth
32
för Frantz Wilhelm att handhhafvan vidh thetta stifftet. Han sade här för
33
någre dagar sedan dät han hade ordre att maintenerat formalement. Vij
34
måtte man inthet stå så hårdt emot honom. Han hade then efterrättelsse uhr
35
Sverige att Eder Kongl:e Maij:tt inthet skulle förthenskuldh sättia sigh

[p. 334] [scan. 390]


1
emot Frankrijke. Vij insistera Eders Kongl:e Maij:tts allernådigste ordres
2
och villja see hvadh theri står till göra.

3
Sedan the Beyerske vore hoos oss den 1 huius [ 1./11. März ] och förnummo
4
att man ressenterade något det the keijsl:e ginge om medh och ville incon-
5
sultis imperii ordinibus rijfva håll på auream bullam och andre rikssens
6
loflige constitutioner, hafva the strax anhållit hoos them keijsl:e och för-
7
mådt the Maintziske att hålla een publicam consultationem öfver then
8
Pfaltziske saken. Therpå äre the Chursachssiske rychte öfver till Munster
9
att ther vara medh in collegio electorali.

10
The furstl. och städtiske höllo den 6 huius [ 6./16. März ] rådh här på stadz-
11
rådh-stufvun ; hvadh ther är proponerat och förefallit, hoppas vij få sända
12
härnäst.

13
The keijsl:e hafva inthet ännu svarat i then Hessen-Cassellske saken; land-
14
grefvinnans Furstl:e Nådes gessandter besväre sigh mächtogh tingh öfver
15
d’Avaux att han är them alt för svår. Thee hootas och säija at landtgrefvin-
16
nan måste thereföre skrifva till Frantzöske hoffvet.

17
Then Mecklenburgiske gessandten är ännu inthet igenkommen.

18
The furstl:e Brunsswijk-Lunenburgiskes och hertigh Fridrichs, kongens af
19
Danmark sohns, praetension uthi aequivalentet står än som förre.

20
Portugiske ambassadeuren Andrada är här och solliciterar om principis
21
Eduardi

41
Eduard, Prinz von Portugal: * 30. 3. 1605, † 3. 9. 1649. Vgl. Isenburg II T. 55; Meiern V
S. 229–231 (Der Portugiesischen gesandten memorial, die befreyung des Don Eduards
43
betreffend, Osnabrück 1647 März 2, unterzeichnet von Franciscus de Andrado Leitão ).
eliberation. Hvadh the Spagniske theruthinnan skola hafva gifvit
22
för resolution, finnes under lit. C. Om han nu kunde komma löös, vella
23
Lusitani betala the m/200 rikzd:r som Keijssaren bör gifva Eder Kongl:e
25
Maij:tt nu strax när friden sluthes.

26
PS: Eders Kongl:e Maij:tts breef af den 13 passato [ 13./23. Februar ] hade
27
bordt komma den 2 huius [ 2./12. März ], men är tilbakar blifvit till den 6:te
28
[ 6./16. März ], uthan tvifvell sinkade i Dannemark, antingen på Bälthen
29
eller Sundet. Medh nästa post hoppas vij svara therpå.

30
In moot thetta skulle gå sin koos, vore deputati evangelicorum här och
31
brachte oss sin notas till the keijsl:es opsatt. The äre nu skrefne i bredden
32
på bijlagan under lit. A.

33
D’Avaux togh och rätt nu afskeedh at reesa öfver till Munster på två dagar
34
at taga afskeedh af hertiginnan af Longueville, som vill reesa till Parijs igen.

35
Evangelici önska att d’Avaux blefve heelt härifrå, efter han är them alt för
36
mycket emot.


37
Beilagen zu DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


38
[ A ] : 382–393’ Kaiserlicher Entwurf in puncto gravaminum mit Kommentar der evangelischen
39
Stände; vgl. Meiern IV, S. 118–128

[p. 335] [scan. 391]


1
B: fehlt. ( Vgl. Anm. 2 S. 333 )

2
C: 394 Copia responsi ab Hispanis dati ad propositionem Gallorum super liberatione
3
domini Eduardi Bargantini

4
395–396 Oelhafen an Gf. Friedrich Ludwig zu Löwenstein-Wertheim

37
Gf. Friedrich Ludwig von Löwenstein-Wertheim-Virneburg: * 2. 3. 1598, † 11. 6. 1657. Vgl.
38
Isenburg III T. 98.
. Osnabrück 1647
5
Februar 11/21

6
397–408 Avise

7
409–409’ [ Salvius ] an Gyldenklou [ Ausfertigung ]. O [ snabrück ] 1647 März 8118 [ Nr. 166 ]

8
410–411’ Schwedisch-kurbrandenburgische Vereinbarungen. Osnabrück 1647 Januar 28/
9
Februar 7. Druck: Nég. sectr. IV, S. 218–221

10
412–415’ Avise

11
416–417 Akkordpunkte. Weißenburg 1647 Februar 2/12

12
418–420 Avise

13
421–421’ Schwedische Satisfaktionsvereinbarungen betr. Wismar, Bremen, Verden

14
422–424 Avise

Dokumente