Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
163. Rosenhane an Königin Christina Münster 1647 März 7/17

14
–/ 163 /–

15

Rosenhane an Königin Christina


16
Münster 1647 März 7/17

17
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 1246–1246’; Eingangsvermerk Stock-
18
holm
1647 März 26/ April 5.

19
Spanisch-französische Verhandlungen. Beratungen des Kurkollegs über causa Palatina.

20
Uppå dän proposition och fredzarticlar som härtigen aff Longeville haffver
21
låtit öffvergiffva Spansche gesandterna i förledne januarii månad, sådan
22
såsom copian litt. A förmäler, haffva the Spansche någon tidh däräffter
23
svarat in forma instrumenti pacis, såsom affskrifften sub litt. B innehåller.

24
Män emädan bemällte härtig thärmädh intet var till fredz, uthan ville haffva
25
en nogare förklaring uppå alla puncter för sig, ty haffva och the Spansche
26
någorledes sig därtill beqvämat och i afftons seent igenom Hållensche
27
gesandten Paw sig något närmare förklarat; män huruvida the thäruthi
28
komma öffverens haffver jag än intet kunnat ärfara.

29
Sädan som the frånvarande churförstl. gesandterna i thässe dagar frå Ossnab.
30
ankomme, haffver samtlige churförstl. collegium i går och dag varit till-
31
samman att deliberera öffver dän Churpfalltzische saken, uthi hvilken the
32
förmena sig i mårgon kunna blifva richtige och fatta något slut.

33
Annadt förefaller intet.

[p. 332] [scan. 388]


1
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 7 ]:


2
A: 1273–1286’ Proposition und Friedensartikel der französischen Gesandten, den Spaniern über-
3
geben . [Münster] 1647 Januar

4
B: 1260–1265 Instrumento o modelo del tratado de paz entre las dos coronas de España
5
y Francia, propuesto por les plenipp. de Su Mag. Catholica a 24 de Febrero 1647;
6
vgl. Nég. secr. IV, S. 224–233

7
1252–1259’,

8
1247–1251’ Schriftstück, von Servient unterzeichnet, betr. ein Schreiben Bruns vom 11. Fe-
9
bruar und französisch-niederländisches sowie französisch-spanisches Verhältnis. Den Haag
10
1647 März 2; vgl. Nég. secr. IV, S. 278f.

Dokumente