Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
156. Rosenhane an Königin Christina Münster 1647 Februar 28/März 10

[p. 319] [scan. 375]


1
–/ 156 /–

2

Rosenhane an Königin Christina


3
Münster 1647 Februar 28/März 10

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [7] fol. 1268–1269.

5
Französisch-spanische Verhandlungen. Rückkehr Krosigks. Problem eines Waffenstillstandes mit
6
Bayern.

7
Uthi Tyske tractaten och hvad därutaff dependerar förefaller nu på thänna
8
tiden här i Mönster ingenting.

9
Mäd Spansche tractaten haffver duc de Longeville, mäd hvilken jag i går
10
var till conference, berättet så vida vara kommit att Spansche gesandterna
11
haffva nyligen öffvergiffvit sitt svar uppå thet sidste Frantzosernas upsatt
12
och däruppå allenast in genere svarat, intet replicerandes på hvar punct
13
för sig som Frantzösche plenipotentijarii dätt haffva åstundat. Hvad älljest
14
Frankerikes postulater vidkommer, att behålla allt hvad thet i kriget haffver
15
acquirerat, så haffva Spanierna thet i gemen vääll bevilljat, män härtigen
16
aff Longueville ähr thärmäd intet nögder, uthan vill att the skole recensera
17
hvart stycke för sig, och i synnerheet nämpna Piombino och Porto Longone,
18
öffver hvilka tvisten härtill haffver varit. Och där the sådant icke ville göra
19
och particulariter svara på the andra ährenden ville han fodra sin proposi-
20
tion igän utaff them. Statische gesandterna, som the härtill haffva brukat
21
till mediatorer sinemellan, ähre för någon tid sädan förreste, dåch haffva
22
the två som qvarbleffne ähre praesterat samma officium och gått them
23
emellan. Män nu omsider, sädan Donia sammaledes förreste härifrå, haffver
24
Pau som allena qvar ähr intet velat befatta sig därmäd, synnerlig thärföre
25
att han hade förnummit att Frantzoserna hölle honom suspect, såsom han
26
aff Spanierna vore corrumperat och bestucken, hvilket haffver förorsakat
27
någon drögsmål i dän Spansche tractaten. Dåch thet till att förekomma och
28
intill thäss hans colleguer igänkomma haffver bemällte h. Pau låffvat att
29
villja skriffva äffter legationis secretarium som ähr i Ossnabr., och när han
30
mäd därtill kommer, ville han fara fort och driffva på Spanierna och mediera
31
them emellan såsom tillförende.

32
H. Croisie, Hässische gesandten, som tillicka mäd h. Servien reste härifrå
33
till Hålland, ähr i thässe dagar igänkommen och giffver före att h. Servien
34
vid hans affresa hade god håppning om sin negotiation på dän orten och att
35
ligue guarantien skulle förmodeligen gå för sig äffter Frankerikes åstundan
36
och att mäst alla provintzerna för dätt öffrige vore på Frankerikes sida.

37
Att Bäyerförsten må bliffva contenterat, och enkannerlig vid thänna
38
occasionen igenom neutralitet äller stillestånd separerat ifrå Käysaren,
39
haff:r d. de Longeville vidlyffteligen tesmoignerat sin iffver och bekymber

[p. 320] [scan. 376]


1
öffver och önskar intet högre än att E. Kongl. M:tz ministri ville i lika
2
måtto låta sig thet vara angelägit.

Dokumente