Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
153. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Februar 26/März 8

[p. 313] [scan. 369]


1
–/ 153 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1647 Februar 26/März 8

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 559–560 = Druckvorlage.
5
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 345–345’ = Beilage L zu Nr. 157.

6
Französisch-spanische Verhandlungen. Schwedische Satisfaktionsvereinbarungen. Servients Ver-
7
handlungen in den Niederlanden. Ulmer Waffenstillstandsverhandlungen.

8
Uthi Spansche tractaten förnimmer jag them Spansche i thässe dagar haffva
9
utgiffvit sitt svar på dätt sidste Frantzösche upsattet. Och ändoch thet på
10
Spansche var affsatt, såsom tillförende ähr vanligit, haffver likväl d. de
11
Longeville bracht them till att ingiffva thetsamma på Frantsösche.

12
Thet slutet E. Excell. gjorde med them kaijserl. i satisfactionspuncten, som
13
skulle hållas heemligen, ähr nu här i alla mans händer. Sammaledes finnes
14
thet här på Tyska tryckt, dåch icke alldeles som thet sidsta, uthan som
15
thet nästföregående, undantagandes thet att päningepuncten ähr därmäd
16
införder och stegrader på 12 millionen, såsom E. Excell. varder finnandes
17
aff thet här hoossfogas.

18
Mons:r Crosie kom i förgår igän och berättar att allt står väll i Hålland
19
och h. Servien haffva gått håpp om ligne guarantiens utslag, såsom han
20
själlff med mera varder E. Excell. berättandes, äffter han i mårgon ärnar sig
21
åt Ossnabr.

22
E. Excell. betackar jag tjänstlig för communicationen aff thet som i Ossnabr.
23
ähr passerat; hvad dän Ullmsche tractaten angår, skickar jag tilbaka, och
24
förstår jag intet hvartill dän Bäyersche tractaten numere skall vara nyttig;
25
ty man må tractera honom såväll man vill, så hjällper han oss ända nappast i
26
religionssakerna, mycket mindre in causa Palatina, och i satisfactionen haff-
27
ver man hans hjällp intet mere behoff. Mig tycker han synes allenast villja
28
hjällpa sig själlff äffter han i nöden ähr stadd. Förnimmer jag något härnäst
29
aff d. de Longeville i dän saken, så berättar jag E. Excell. äffter handen.


30
Beilage fehlt.

Dokumente