Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
151. Johan Oxenstierna an C. G. Wrangel Osnabrück 1647 Februar 24/März 6

22
–/ 151 /–

23

Johan Oxenstierna an C. G. Wrangel


24
Osnabrück 1647 Februar 24/März 6

25
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 6 ] fol. 339–340 = Beilage H zu Nr. 157.

26
Causa Palatina: Starke Position Bayerns; Frankreichs Haltung und Schwedens Vorbehalte
27
gegenüber Bayern. Ulmer Waffenstillstandsverhandlungen.

28
J. Oxenstierna unterrichtet Wrangel zunächst über den Verhandlungsstand betr.
29
Gravamina und causa Hassiaca. In causa Palatina går thet hårdt, som thet ähr
30
at see af the käjiserligas förslag under C, vart therpå then inhändigande svar
31
under D och åter theras, the keijserl., inkomne re[p]lique under E. Thet
32
är intet at säijia huru högot the Beyerska tala och ställa sig, som hade
33
t〈h〉eras hemma arbitrium pacis et belli i sijn hand. Theras mood växer
34
fuller mäst theraf att keijsaren och huuss Österijke är nu i thet tillstånd at
35
the nästan ingen annan lijt och understöd haffva än af Beyern. Thenne hafver
36
och så nyttjat sin fordel och tijden at Kaijsaren inthet kan vähl och medh
37
maner sättia sig emot honom, ehuruvähl man intet mörkt kan see och för-

[p. 311] [scan. 367]


1
nima det the käijserliga häller sågo at Beyern miste några fjädrar och blifva
2
något mindre än han i thetta kriget sig hafva gjort eller och förmedels
3
thetta slutet tänker till at bliffva. Thet är intet uthan och nu meer all om
4
uppenbart at Franckrijke ähr på Beyerens sida så i thet eena som thet andra.
5
Vij hafva här remonstrerat d’Avaux at cronan Sverige intet improbera alle
6
rationes som Franckrike hafver at understödja Beyeren, efftersom vårt svar
7
i then Phaltziske saken vijser det Kongl. Maij:[tt] unnar honom, Beyeren,
8
churdigniteten icke allenast som han henne nu hafver intill sin dödh, uthan
9
och hans sönner och the Wilhelmiske linien efter honom loco octavo;
10
hvilket ähr liqväl een stoor sak och myket värdt, atminstone at han och hans
11
gesanter borde annorledes comportera sig emot cronan Sverige än vij här
12
moste of theras högtreffande discurser förnima. Men at nu, ther Gudh
13
Altzmechtig förläner man ten ena segeren effter ten andra, skulle strijka
14
segler för Beyeren och lämpa sig alt effter hans libidinem, thet synes vara
15
eftertänkeligit. Vij hafva föreställt Romerska rijksens ständer thenna högt
16
importerade saken at höra theri theras, såssom mäst och nast interesserandes,
17
sentiment at sedan kunna giöra och skicka oss så myket möijeligit ähr ther-
18
effter .

19
Nu emedan generalerne her Mortaigne och her Duglas hafva medh the
20
Fransöske courieren som i går kom hijt mig berättet medh sijn skrifvelsse
21
af den at thet vore i Ulm een ny och särskijlt tractat för händerna med
22
Beyeren, skickandes copian af the Beyerskes praeposition hijt, hafver jag
23
achtat vara een nödtorfft at berätta min högt. käre frende om tractatens
24
tillstånd hälst med Beyern. Thet står till min högt käre frendes högförnuftiga
25
gotfinnande hvadh han medh then nu på nyt i Ullm omstelte tractaten
26
intenderar och hvadh theri står at giöra.

27
Här på tractaten hålla vij oss thet hårdesta vij kunna emot Beyeren, effter the
28
conditioner som åfvantill på bilagen ähre måtte förslagne, försökiandes
29
under handen och oss emillan at bringa res imperii och andra ständers inter-
30
esse igenom och till richtigheet.

Dokumente