Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
145. Johan Oxenstierna an C. G. Wrangel Osnabrück 1647 Februar 17/27

23
–/ 145 /–

24

Johan Oxenstierna an C. G. Wrangel


25
Osnabrück 1647 Februar 17/27

26
Kopie: DG, A I 1, Legat . [ 6 ] fol. 338–338’ = Beilage G zu Nr. 157.

27
Satisfactio militum. Waffenstillstandsverhandlungen.

28
J. Oxenstierna unterrichtet Wrangel zunächst über den Verhandlungsstand betr.
29
Gravamina, causa Palatina und Hessen-Kassel.

30
Offvercommissarien Brandt kom i förgår hijt och brachte min högtärade
31
käre frendes breff, daterat Babenhausen

36
Babenhausen: Ort an der Günz, südöstlich Ulm.
den 26 novemb. af thet näst för-
32
ledne åhret [ 26. November/6. Dezember 1646 ] och et till mig a part, skrifvit
33
i Bregentz den 26 passato [ 26. Januar/5. Februar ], jämvähl och på et memorial

[p. 294] [scan. 350]


1
min högtärade käre frendes hogt desidererade sentiment öfver soldates-
2
q[ue]ns contentement och the andra saker.

3
Gerna hade man sedt att min högdtährade käre frände hade behagat uth-
4
förligare opsättia sin mening om soldatesquens contentement, men efter han
5
theri hafver haft sitt betänckiande, som och intet är uthan consideration,
6
så contenterer thet liqvel os at vij vetta i thet närmäste hvarpå han syffter,
7
hafvandes mons:r Brandt therom munteligen oss informerat jämvähl om
8
tractatu armistitii, huru then är af luppin. Thet kan och pro presenti rerum
9
statu så vore gåt. Men thet ställer jag till min högt. käre frende[s] effter-
10
tänkiande och högdtförnuftiga sentiment, om thet icke skulle vara rådeligit
11
at man höllo vederparten i hopning och the tractaten på gången, intet
12
afskärandes all hopning at kunna een gång komma thertill. The Keijserliga
13
ställa sig fuller något ampea i åfvanbe:te saker, som angår Romerske rijksens
14
ständer antingen i gehmen eller in particulari, men såssom Gudh haffver
15
förmedelss Kongl. Maij:t segersamma vapen under min högtärad käre
16
frändes valeurense conduicte bracht them på fredeliga tankor, altså är troligit
17
at the, hafvandes försökt sitt yttersta medh värja och allehanda anslag och
18
theri funnit then eene veedervertigheeten efter then andra, skola omsider
19
beqväma sig och förän man vänter bana oss vägen till een önskelig förlik-
20
ning . Jag setter thet fallet och tycher vara at efftertänki[a] om man icke
21
skulle låta komma till et armistitium inmodt slutet?

22
Thet min högte käre frände mäler om restitutionen locorum skull behörligen
23
tagas i acht.

Dokumente