Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
144. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Februar 16/26

19
–/ 144 /–

20

Rosenhane an Johan Oxenstierna


21
Münster 1647 Februar 16/26

22
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 551–552.

23
Visite Longuevilles: Schwedische Satisfaktion; causa Palatina; Bistümer Osnabrück und Minden;
24
französisch-spanische Verhandlungen. Fromhold. Marinus.

25
I förledne söndag

37
13./23. Februar.
mot afftonen besökte mig härtigen aff Longeville såsom
26
till att gratulera min återkomst och till att affläggia tacksäijellse för min
27
gjorde condolence öffver hans svärfars död , därvid han och förnämbligen
28
contesterade dän frögd och contentement honom var vederfaren öffver dän
29
ståttlige och advantageuxe satisfaction som på H. K. M:t och cronan
30
Sveriges vägnar E. Excell. haffva ärhullit, hvilket han öffver måtton uphögde
31
och berömde, bekände och att Frankerike mäd sådan försichtigheet intet
32
hade sedt sine saker före, män i sådant fall måtte giffva E. Excell. äffter.
33
Ibland annadt och thet som förnämbst var kom han och till att tala om dän
34
Pfalltzische saken och höllt därföre thet vore allt nog att churförsten Carll

[p. 293] [scan. 349]


1
Ludwig bleffve uthi Underpfalltz och churdignit[et]enn restituerat, män där
2
honom Öffverpfalltz tillika skulle inrymmes, så måtte thet skee mäd dätt
3
villkor att Bäyerförsten finge sin retraicte på land ob der Enss, ty huru
4
mycket bägge cronorna vore b:te Bäyerförste obligerade och hvad interesse
5
the hade i hans conservation, sökte han vidlyfftigt att deducera, hvilket jag
6
onödigt håller E. Excell. att berätta. Och var därutaff nog att spörja att the
7
måtte stå uthi hemlig tractat med Bäyeren, såsom han och näst tillförende
8
låt sig märkia, därom jag för 8 dagar sädan

34
Möglicherweise [ Nr. 137 ] ; das Schreiben datiert jedoch den 11./21. Februar.
förmällte.

9
Om Ossnabr. och Minden begynte han och något tala och som jag märkte
10
hade ärnat föra thet vidlyfftigare ut, män vij komme strax på annadt propos
11
att han intet vidare kom därmäd.

12
Uthi Spansche tractaten låter d. de Longeville änskylla sig att han intet kan
13
resolvera och företaga så länge bägge hans colleguer ähre härifrån, och
14
håller därföre att d’Avaux för dän orsaken ähr i Ossnabr. att the under dätt
15
skeenet kunna undvijka Spansche tractaten intill thäss Tyske freden ähr
16
någorledes försäkrat, att the då måtte haffva frie händer att resolvera till
17
krig äller fred med Spanien som them då gått finna.

18
Mediatores haffva i thässe dagar gjordt påminnellse och hårdt driffvit på
19
stilleståndet hooss d. de Longeville och greff v. Nassau. Fromhollt reste i
20
dag åt Cleve, Marini

35
Carl Marinus: schwedischer Resident in der Schweiz 1638–1650; vgl. Palmstierna S. 104f.
har bedt jag skulle communicera E. Excell. hans
21
proposition till Schweitzerna som hår bifogas.

22
Annadt förefaller här intet.

Dokumente