Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
137. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Februar 11/21

16
–/ 137 /–

17

Rosenhane an Johan Oxenstierna


18
Münster 1647 Februar 11/21

19
Eigenhändige Ausfertigung: DG A I 1 , Resident . p. 541–546 = Druckvorlage. Kopie: DG,
20
A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 183–184’ = Beilage A zu Nr. 142.

21
Visite bei Longueville und Contarini: Schwedische Satisfaktion. Unterredung mit Longueville:
22
Französische Bemühungen, den Kaiser und Spanien zu trennen; Bayerns Rolle hierbei; Bm. Osna-
23
brück ; Türkischer Krieg und satisfactio militum resp. Abdankung der schwedischen Truppen;
24
französisch-spanische Verhandlungen. Niederländisch-spanische Verhandlungen.

[p. 267] [scan. 323]


1
Sädan jag i förledne lögdags

41
6./16. Februar.
hinte fram och hijtt öffver till Mönster, besökte
2
jag i måndags

42
8./18. Februar.
härtigen aff Longeville och i tisdags

43
9./19. Februar.
h. Contareni, hvilke
3
bägges mächta gladde sig öffver the gode tidender att sakerna i Ossnabr.
4
såvida vore avancerade och H. K. M:tz och cronans particularsatisfaction
5
till ända bracht och advantageusement ärhullin, görandes sig däraff dän vissa
6
förtröstning att freden däruppå med thet första oundvikeligen måtte föllja,
7
hvilket the bägges med stor längtan syntes desiderera och åstunde.

8
Ibland annadt kom jag på discurs med härtigen om Spansche tractaten och
9
dän separation the förmente bringa till väga emellan Käijsaren och Spanien
10
och förnam att han fullkomlig hade dän håppningen att dän skulle ärhållas
11
där man beständigt stode däruppå, låt sig och märkia att the Bäyersche
12
märkeligen skulle hjällpa därtill och att thet skulle lända cronorna till stort
13
advantage om Käijsaren däruthi skulle difficultera; ty på sådant fall skulle
14
the Bäyersche gå ifrå honom och adjungera sig cronorna, hvarigenom thässe
15
så mycket bättre conditiones skulle kunna ärhålla. Hvad för complot Frant-
16
zoserne måtte haffva med them Bäyersche, kan jag intet veta, män synes
17
härutaff att the något måtte haffva under händer, om the aff them ike bliffva
18
bedragne om sin resa till Ossnabr., som här utsprides, äller om stifftet
19
Ossnabr., som h. d’Avaux hotas på att han skulle iffras öffver, förmällte
20
han intet. Män Contareni commoverade sig något däröffver och uptog thet
21
för en drögsmål i tractaten och en orimlig ting att Frantz Wilhelm dätt
22
skulle mista, män sädan jag remonstrerade honom beskaffenheten aff samma
23
stifft och hvad rationes man kunde haffva på evangelische sidan att stå
24
däruppå, hade han intet stort att säija däremot, uthan tror om thet stode i
25
hans händer, han skulle dätt snart låta fara.

26
Thet förnämbsta som han älljest moverade var om dätt Turkische kriget,
27
styrkiandes för all ting därtill att H. M:t skulle när freden slutes i Tyssland
28
låta sin armee gå Käijsaren till hjällp emot Turken, hvilket han exaggerade
29
skulle vara en så berömmelig christelig och nyttig saak, och enkannerlig
30
därföre att man på sådant sätt bäst kunde affkomma [medh] soldatescans
31
contentement och theras affdanknig, ty Käijsaren måtte sädan betinga med
32
them att hvad the aff Turken occuperade och intoge skulle bliffva theras
33
äget, så att generalerna och officerer kunde värffva sig därigenom försten-
34
dömer , greffvedömer och härskaper och vore intet hinder i vägen att the
35
ike kunde gå intill Constatinopel.

36
Jag replicerade däremot att H. M:t såsom vidt afflägen intet kunde directi
37
engagera sig uthi något krig emot Turken, och till att giffva sin armée under
38
Käijsaren gevallt vore betänkeligit, äffter thet icke allenast syntes farligit
39
att Käijsaren in ipsa pace et finito bello Germanico bliffver för Turkens skull
40
armatus, uthan så myckt värre skulle vara om vij däroffvanpå desarmerade

[p. 268] [scan. 324]


1
oss själlffve och goffve honom våre ägne vapen och armeer uthi händer och
2
gjorde honom därmed alltså mera formidable, och om thet skulle vara
3
rådeligit in amico nuper reconciliato och incertae fidei heemställte jag honom
4
själlff att döma.

5
Däruppå han svarade att man thässe inconvenientier kunde förekomma på
6
thätta sättet, först att kriget intet fördes directe uthi H. M:tz nampn, uthan
7
allenast att Käijsaren därmed gjordes en assistence, dåch icke på thet sättet
8
att armeerna skulle fullkomlig incorporeras med Käijsares fålk, uthan H.

9
M:t skulle alltid haffva macht att revocera them när han ville. Och till att
10
förekomma att Käijsaren tanquam perpetuo armatus icke måtte bliffva oss
11
formidabel, vore thätta thet bästa medlet att vij brachte honom i krig med
12
Turken; ty äffter vij dässöruthan intet kunde hindra att han ex metu för
13
Turkens angränssande och infall icke måtte bliffva armatus, så vore bättre
14
att vij då engagerade honom således att vij intet hade till befruchta och
15
cronorna alltså durante bello Turcico kunde stabiliera och försäkra i sine
16
nye conquestes och rätta sig därin som the bäst ville, och till att bringa
17
Käijsaren därtill vore intet bättre medel än att bägges cronorna gjorde
18
honom bistånd med fålk och medel och komme honom alltså på språnget.

19
Han måtte sädan see huru han komme därut. Thätta var alltså hans ratio-
20
cination om thet Turkeska väsendet.

21
Om Spansche tractaten berättade han sakerna däruthi bestå att sädan media-
22
tores nyligen haffva på Frantzosernas vägnar öffvergiffvit ett upsått aff någre
23
och fämtio articlar, ähre Spanierna uthi värket att fatte däruppå ett svar i
24
dän form som the mente fredzslutet skulle conciperas, och mente han så
25
snart Tyske tractaten löper till ända, att dän Spansche freden däruppå väll
26
måtte föllja. Ty haffva Spanierna allt annadt giffvit äffter (sade han), så
27
måtte the väll släppa Piombino och Porto Longone därtill.

28
På hvad sätt Hollenderna haffva försäkrat Frankerike vid sidste theras slut
29
med Spanierna, finner E. Ex. aff theras här bifogade clausula.

30
Annadt förefaller här intet.


31
Beilagen in DG, A I 1 , Resident .:


32
543 Declaration des Estats d’Hollande en faveur de la France. [ Münster 1647 Januar 8 ]
33
Diese Beilage findet sich auch unter DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 185.

34
Europäische sambstägige Zeitung [ Druck ]; Secunda N. 5, 1646 Dezember 21 –
35
1647 Januar 21

Dokumente