Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
127. Nils Tungel an Salvius Stockholm 1647 Januar 30/Februar 9

13
–/ 127 /–

14

Nils Tungel an Salvius


15
Stockholm 1647 Januar 30/Februar 9

29
Vgl. Lundgren S. 287 und 287 Anm. 30, 295 Anm. 59.

16
Ausfertigung: Salvius Slg. vol. 10, E 5262.

17
Absicht der Königin, Salvius zum Reichsrat zu ernennen.

18
Das Schreiben bezieht sich zunächst auf Salvius’ Interesse am Kloster Harsefeld
19
und beschuldigt Gyldenklou, Salvius in dieser Angelegenheit nicht zu unterstützen.

20
Jag försäkra E. Excell. att K. M:t ähr E. Exell. medh serdeles kongl. gunst
21
bevågen. Vidh thet tillfälle som jagh i går hade att underdånigest opvachta
22
H. K. M:t sade Kongl. Maij:tt rotunde uth att Kongl. Maij:tt hafver full-
23
komligen hoos sigh resolverat att förordna E. Exell. till rijkzrådh, oachtadt
24
hvem som och legger sig däremot, lyfftandes ögonnen oppåth himmelen,
25
seijandes par Dieu Salvius skedde störste orett i verlden om han intet skulle
26
blifva tagen i rådet. När jag då svarade att E. Excell. thet nogsampt hade
27
meriterat och dertill bättre än någon annan qvalificerat var, sade Kongl.
28
M:tt. försakrar Eder att thet skall skee.

Dokumente