Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
120. Nils Tungel an Salvius Stockholm 1647 Januar 16/26

25
–/ 120 /–

26

Nils Tungel an Salvius


27
Stockholm 1647 Januar 16/26

37
Vgl. Lundgren S. 287, 297 Anm. 70.

28
Eigenhändige Ausfertigung: Salvius Slg. vol. 10, E 5262.

29
Bericht Rehnskiölds. Überlegungen zu Salvius’ beruflicher Zukunft. Salvius’ Interesse an Kloster
30
Harsefeld und Wildenbruch. Spannungen zwischen Tungel und Gyldenklou. Reichstag in Schweden.
31
Magnus de la Gardie.

32
E. Ex. danke ich für das Schreiben vom 28. Dezember 1646/7. Januar 1647.

38
Nicht ermittelt.

33
Jag tviflar intet att E. Excell. numera skall hafva fått adviser ifrån mons:r

[p. 226] [scan. 282]


1
Reinsköldh om de personaldiscurser som han här hafver hafft med c. r.

30
cancellarius regni = Reichskanzler Axel Oxenstierna.
.
2
Han ville intet synnerligen uthlata sig för migh därom.

3
Aff Hennes Kongl. Maij:tt hafver jagh nu på een longh tijdh till görandes
4
intet annat sannerligen förstått och märkt, ähn att Kongl. Maij:tt vill
5
framdeles, nähr freden blifver sluten, hafva E. Excell. hijt hem. Om nu
6
någre andre arbeta och underbyggia sådant att förhindra ähr snarare till
7
troo än tvifla om. Mächta vääl, och E. Excell:s själf nyttigt menar jag, vore
8
thet om E. Exell. snart själf kunna sij och affmärckia hvadh E. Excell. sig
9
till een och annan hade att försij och hvartuth E. Excell. rådeligest vore att
10
vända sine tanckar i verlden. Att blifva brukat i Grotii stelle i Franckrijke

31
Grotius, Hugo: * 10. 4. 1585 Delft, † 28. 8. 1645 Rostock; schwedischer Resident in Paris
32
(1634–1645); über seine Tätigkeit vgl. das Buch von Sverker Arnoldsson .

11
vore för een man de estat att tänckia på om densamma finge njuta Grotii
12
gage och tractament

33
Um dasselbe Problem geht es bei der Berufung Rosenhanes; vgl. [ Nr. 261 ] .
, man [men] effter man här på helftonne och måskee
13
något mindre thet satt hafver, gjorde thet her Jacob Skytte

34
Skytte, Jacob: † 1654, erster Rektor der Universität Dorpat, 1642 Vizepräsident von Svea
35
Hofrätt, Landshövding von Östergötland 1645.

36
vgl. Lexicon öfver namnkunnige svenska män .
, som i sommars
14
var förordnadt till Franckrijke, vedervilligh att dijt reesa.

15
Till Holland bär Kongl. Maij:tt nu intet något synnerligit gott förtroende,
16
tror och intet att Hennes Kongl. Maij:tt skall vara intentionerat att bruka
17
E. Excell. på den orten, där jag doch menar een man aff aestime, medell,
18
qvaliteter och stoor renome intet skulle sittia illa.

19
Skulle och E. Excell. resolvera hoos sigh att blifva i Hamburg besittiande,
20
så veet E. Excell. själf bäst att considerera hvadh för stora besvär och
21
penningeplaga E. Excell. framdeles uthan återvändo tryckia skulle. Jag veet
22
fördenskuldh icke vääl till hvadh jag råda eller styrckia skall. Där E Excell.
23
icke skulle här blifva tagen i rådet

37
Vgl. [ Nr. 82 ] .
, vore till äventyrs bättre att lefva på
24
endera af berörde orter däruthe än som härinne. Jagh skall lijsta häreffter
25
och troligen communicera E. Excell. hvadh migh om ett och annat kan till
26
öronnen komma och jag affmärkia kan.

27
Für E. Ex. bestehen gute Aussichten auf Kloster Harsefeld

38
Kloster Harsefeld im Erzstift Bremen; vgl. [ Anm. 1 S. 38 ] .
und Wildenbruch.

28
Der Reichstag beginnt am 20./30. Januar. Magnus de la Gardie wird heute abend
29
in Stockholm erwartet.

Dokumente