Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
118. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Januar 16/26

2

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


3
Stockholm 1647 Januar 16/26

39
Vgl. Lundgren S. 269; Odhner S. 218; UuA V S. 107.

4
Kopie: RR fol. 69’–73.

5
Billigung der Absprachen über Pommern; Garantiebestimmungen. Condominium Wismarense.
6
Schreiben des Adm. Friedrich und Kg. Christians IV. an Kgin. Christina. Forderungen der
7
pommerschen Stände. Dam.

8
Vij finge nu på sidst ankombne ordinarie post Nr. 101, 102, 103, hvaruthaf
9
vij förnimme att churfursten af Brandeburg icke hafver velat acceptera thet
10
gjordhe förste förslaget om Pomerske satisfactionen, men slutet thenne
11
saken opp till sin frendes och Pomerske landtständernes sentement, theropå
12
I sedan den 27 passato [ 27. Dezember 1646/6. Januar 1647 ] hafve slutet
13
medh them keijserlige commissarierne att för oss och Sveriges chrono be-
14
holla heele Pommern medh Keijsarens och Romerske rijkzens garantie och
15
manutention, och det uthan churfurstens consens, icke mindre än beholla
16
Wissmar uthan hertigens af Mechlenburgz och stiffterne Brehmen och
17
Vehrden uthan förre erchiebiskops bevillning; och voro I till värcke att den
18
29 passato [ 29. Dezember 1646/8. Januar 1647 ] träda vijdare medh them
19
keijserlige i tractat och till sluuth öfver guaranden, varandes bekymbradhe
20
huru och medh hvadh conditioner then rätteligen och bäst voro till beskrifva
21
och således tänckiandes att affatta heele satisfactionspuncten som den uthi
22
instrumento pacis voro till inserera. Derhoos I Eder befahre thet I skole få
23
besvär hervijdh af the Pomerske ständerne och Strålsundz stadh, som ligge
24
Eder inständigt ahn at i fridztractaten och instrumento pacis per expressum
25
motte införas deras interesse icke allenast till försäkring af deras rätt och
26
privilegier, uthan och att alle forter tempore belli gjordhe guarnisonerne
27
och licenterne motte afskaffas, taffelgodzen ahnvändas till öfverheetenes och
28
regementetz underholdh, regementet beställas af infödde allena och landet
29
medh ständerne få beholla beneficium appellationis till tribunal Germaniae.

30
Nu hadhe vij fuller förmodat at churfursten af Brandeburg skulle hafva
31
betencht sigh och gifvit sin consens till gjordhe förslag öfver Förpommern,
32
Rugen, Wollin, Stettin medh hvadh på then sijdan Odern ligger, Dam,
33
Golnow och Tifonow medh dess strander och desse stycken oplåte oss och
34
Sveriges chrono godhvilligen till satisfaction och taget det öfrige till tacka
35
och fådt sine Märkiske fästningar igen. Men effter honom thet icke hafver
36
behagat, uthan han söcht undflychter och differerat saken, sedan han nu så
37
långan tijdh hafver hafft till betänckja sig, så hafve I gjordt rätt och vähl
38
att I hafve slutet medh them keijserlige öfver heele Pomern det att beholla

[p. 221] [scan. 277]


1
uthan churfurstens bevillning, men medh Keijsarens och Romerske rijkzens
2
consens och guarande. Och emedan I på det slaget äre medh dem keijserlige
3
ense och uthan tvifvel, förrän dette vårt bref kommer Eder till handa, hafve
4
I och slutet medh them öfver guarandens och manutentionens conditioner,
5
hvarföre hafve I och thervidh att blifva och sedan icke höra af någon chur-
6
furstens offereradh consens och bevillning, medh mindre han vill consentere
7
till heele Pommern, att vij och chronan det beholler odismembreradh till
8
satisfaction. Och såsom det ligger högh och stoor macht oppå huru gua-
9
randen blifver rätt beskrifven och afhandladh, alldenstundh ingen tvifvel
10
ähr att Keijsarn therunder fomenterar sine desseiner, altså vill det och
11
besynnerligen vara af nöden at I fatta alle Edre tanckar tillhopa och medh
12
sådanne conditioner af Keijsarens och rijkzens stenders manutention och
13
eviction som kunne hafve beståndh och varde minste öfvertyrat och anse-
14
riske uthslagh underkastadhe försäkre oss och chronan heele Pommern,
15
serdeles på det fallet och när churfurstens consens framdeles icke är annor-
16
ledes ähn genom vapnen till erholle.

17
Men dhe andres, såsom hertigens af Mechlenburgz öfver Wissmar och
18
hertigh Fridrichz öfver stiffterne Brehmen och Vehrden, consenser äre af
19
ringare consideration. Och ther så händer att Mechlenburg icke vill con-
20
tentere medh godho till Wissmars cession, tå vele vij att I ingaledes förstå
21
till något condominium, uthan tager Wissmar och hvadh derunder är för-
22
ordnadh absolute.

23
Förre erchibiskopen af Brehmen hafver oss fuller sjelf i sommars och i
24
höstas tvenne resor tillskrifvit om samme stiffters restitution och att ther-
25
öfver anstellandhe tractat motte thijt uth remitteras och förläggas

35
Adm. Friedrich an Kgin. Christina. Flensburg 1646 Juni 20/30. Entwurf Reinkingks: RKG
36
III 11/7 N. 190.

37
Adm. Friedrich an Kgin. Christina. Itzehoe 1646 September 12/22. Konz.: RKG III 11/7
38
N. 237.

39
Vgl. Lorenz S. 147–150.
och
26
fadren, kongen i Danm:k, nu nyligen oss den saken recommenderat, men
27
sedan hafve vij opå hans skrifvelsser intet svarat, uthan låtet blifva vijdh
28
then resolution vij hans gesandter här gofvo nu äfven för ett åhr sedan

40
Resolution der Kgin. Christina für die erzstiftisch-bremischen Gesandten. Stockholm 1646 März
41
26/April 5. Ausf.: RKG VI 41 Nr. 111 Lit. I. Vgl. Lorenz S. 113 und das gesamte
42
Kapitel: Die Stockholmer Verhandlungen (S. 96–114).
.

29
Hvadh vij fadren, konungen, theropå hafve svarat, thet, jempte hvadh han
30
till oss i thette ährendet hafver skrifvit, gåå härhoos copialiter

43
Kgin. Christina an Kg. Christian IV. von Dänemark. Stockholm 1647 Januar 11/21. Kopie
44
(wohl übersetzt): RKG IV 41 N. 102. Vgl. Lorenz S. 155.
, hvarvijdh
31
och thenne saken hafver sin bevändning.

32
Belangandhe Pomerske ständernes och Strålsundz stadz postulata, att dhe
33
in specie och per expressum uthi instrumento pacis må blifva försäkradhe
34
om ofvanber:de deras ahnlägenheeter, så skrifve vij Eder till vår meening

[p. 222] [scan. 278]


1
therom uthi vårt bref till Eder, hädan gånget den 2 huius [ 2./12. Januar ] ,
2
sij och nu ingen annan resolution theröfver vara af oss att taga. Vij kunne
3
vähl besinna hvadh dem trycker och vele såvidt dem icke förtänckia
4
att dhe sin och sin posteritetz interesse äre sorghfäldige. Oss ähr aldrig
5
kommit i sinnet att giöra stenderne och staden något ingreep och förfång
6
uthi deras välfångne rätt, frijheet och privilegier, efftersom Liflandh
7
och andre af Sveriges chrono vundne länder och provincier noghsampt
8
vijsa uth att vij mehra hafva förbättrat ähn förminskat ständernes och
9
invånernes privilegier och vilchor, vette eij heller om behof giörs nogre
10
forteresser at opbygge eller guarnisoner i festningar holla, serdeles emooth
11
Eder till seija uthi Strålsundh, ther ingen 〈l〉iten guarnison oss om staden
12
försäkradh, eij heller är een stoor thijt in at leggia för then stora omkost-
13
nadh som theroppå skulle gåå; eij heller hafve vij hertill excluderat eller
14
häreffter tänckie till excludere dem Pomerske ab muneribus et officiis publi-
15
cis , eij heller abalienerat från fisco ducali någre synnerlige godz, uthan för-
16
länt theras usum fructum på visse åhr till vähl meriteradhe tjenare, ther
17
dogh een god deel af dhe Pomerske stenderne och betjente hafve låtet gifva
18
sigh af framfarne hertiger store godz och lähn, och i synnerheet Strålsundh
19
stadhz icke annorledes ähn ex liberalitate principum Pomeraniae theras
20
landzgodz hafve bekommet; och ther så skulle finnas bättre och rådeligare
21
att the af oss concederadhe taflegodzen motte revoceras och the till landt-
22
furstl . öfverheeternes stat och underhåldh nogot märckeligit förslå, kan man
23
väl finna rådh och uthvägh till deras restitution, så att det förnembste, om
24
hvilcket vij äre bekymbradhe, äre medlen som oundhvijkeligen fordras till
25
landzfurstl. öfverheetenes och regementetz tillbörlige underholdh. Nu, ehu-
26
ruväl vij icke tänckie till giöra och anstella något i Pomern som stenderne
27
och invåhnarne å landet och i städerne kan praejudicera, eij heller holle
28
förbem:te deras postulata oskiählige, men vare dem deras rätt, frijh[et]och
29
privilegier gierna, lijkvähl emedan det icke vill oss anstå att vij per publica
30
pacta till dhe öfrige deras dissiderier låta stringera oss, eij heller vele vij
31
vahra bundne thertill mera än förrige hertigen af Pomern, i hvilckes rätt
32
vij succedere; så sij vij icke rådeligit vara annorledes att försäkra stenderne
33
och staden Strålsundh eller låte oss obligeras i pactis ähn i gehmen och
34
såsom vij till en deel uti ber:de vårdt bref af den 2 huius [ 2./12. Januar ]
35
förmälte, nembl. att dhe restitueras in eum statum som dhe voro för dette
36
kriget och att vij, såsom landzfurste, vele regera dem effter Pomerske

43
Gemeint ist „Romerske“.
rijk-
37
zens lagh och deras välfångne privilegier, landzfurstens rätt och högheet
38
oförkräncht; förseendes oss till dem igen att dhe sigh emooth oss såsom
39
trogne och rättsinnige undersåthere emooth deras rätte landzfurste tillbör-
40
ligen förholle. Vijdare att gåå ad spem vette vij icke hvadh stort giörs behof.

[p. 223] [scan. 279]


1
Men ther Strålsundz stadh skulle nembnas i instrumento pacis, så hafve thet
2
sine godhe skiähl, effter then först intogh Kongl. M:tz guarnison

31
Anfang Juli 1628; vgl. Bär S. 25, 29f., 39; Barthold IV 2 S. 542f., 547.
.

3
Det privilegium de non appellando hafve förre hertiger af Pomern hafft,
4
men dess exercitium suspenderat, som I hafve sedt af thet extract vij för
5
14 dagar sedan sendhe Eder uthaf Pomerske hofgerichts ordningen till
6
handha

32
Fehlt; zur Pommerschen Hofgerichtsordnung vgl. [ Anm. 3 S. 196 ] .
; derföre vij och hoppas att then saken uthan synnerligit besvär
7
skahl kunne erörtras, men ifall thet ingalundha vill gå, thå må I omsijder
8
theruthinnan stenderne och Strålsunderne deferere.

9
Och effter vij icke sij eller finne af Edre rapporter eller the skriffter theruthin-
10
nan I mentionere om the stycken af Hinderpomern vij begere till Förpomern
11
i satisfaction att I per expressum nembne Dams stadh, så vele vij Eder
12
hermedh hafva påmindt att I thet ingalunda förgäte.

Dokumente