Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
110. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1647 Januar 4/14

5
–/ 110 /–

6

Johan Oxenstierna an Königin Christina


7
Osnabrück 1647 Januar 4/14

8
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 1–2’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Januar 21/31.

9
Neujahrswünsche. Persönliche Erklärung. Pommernfrage: Abtretung cum consensu electoris. Stel-
10
lung Schwedens in Europa.

11
Neujahrswünsche. För min person skall jag efter alle krafter trachta, som min
12
skylligheet fordrar, efter Eders Kongl:e Maij:tts kongl:e heders, reputa-
13
tions och nyttos erhållelsse och önskar allenast at jagh i någon occasion
14
måtte kunna blifva employerat, där jagh icke öfver sådane höge saker måtte
15
hafva medh min collegis någre besvärligheeter; och må Eder Kongl:e
16
Maij:tt sigh theropå vist försäkra at jagh ingen högre ambition i världen
17
hafver än huru uthan all respect på een eller annan Eder Kongl:e Maij:tt
18
jagh all behageligh och möijeligh tjenst bevijsa må, säger och thet trygt
19
uth at jagh uthi then intentionen ingen cederar. Men om jagh icke alt gör
20
Eder Kongl:e Maij:tt till allernådigst nöije och behag, så beder jagh i all
21
underdånigheet sådan min faulte icke alt tillskrifva min intention eller opsåt,
22
uthan fastmehra incapaciteten eller andre oundvijkelige necessiteter, dem
23
man icke efter tijdernes lopp kan förbijgå, och därhoos at jagh då, som man
24
säija plägar, i dagh eller morgen må migh kunna förklara huru medh itt
25
och annat förevetter. Uthi Eders Kongl:e Maij:tt kongl:e beständige gunst
26
befaller jagh migh medh förre önskningh nu och till alle tijder, Eder Kongl:e
27
Maij:tt i all underdånigheet försäkrandes at jagh dess trogne och oförtrutne
28
knecht och tjenare är af hjertat och som min plicht fordrar uthi then visse
29
förhopningh at hoos Eder Kongl:e Maij:tt jag een gunstig och nådigh
30
drottningh altidh hafver.

31
De publicis kan jagh inthet vår coniuncte relation till Eder Kongl:e Maij:tt
32
tilläggia. Thet synes af månge omständigheeter at Gallici, Batavi, status
33
imperii och fleere hälre see och önska at Eder Kongl:e Maij:tt tagen Pom-
34
meren cum consensu electoris totiusque domus Brandenburgicae ähn at illo
35
invito et contradicente thet skulle skee. Dee keijsl:e sjelfve begynna på at
36
vacillera eller vackla i thenne saken, i synnerheet när man kommer på

[p. 199] [scan. 255]


1
garantien och förklaringen, men vij varde tillseendes at Eders Kongl:e
2
Maij:tts intention och ordre skall blifva efterfölgdh och i värket stält.

3
Vij hafve nu alle dee messieurs här i Ossnabrugge som ville pruta på oss
4
freden i Munster. Eder Kongl:e Maij:tt må sigh därvidh fast hålla at
5
Europa, men i synnerheet Tysklandh och dee näst Eder Kongl:e Maij:tt
6
och chronan Sverige gräntzande potentater, sådan ögnemärkie och respect
7
på Eder Kongl:e Maij:tt hafva att dee fastmehra trachta efter at behålla
8
Eder Kongl:e Maij:tt och chronan i godh humeur och till vän, än at dee
9
densamma skulle villja offendera, hvarföre billigt och medh all skääl man
10
inthet hafver at löpa efter the andre och sökia dem och theras assistence,
11
uthan att ehuru dät och är Frankrijke, Hollandh, Portugall, ja och kanskee
12
Österrijke och Spagnien, dee komma alle efter handen och sökia Eders
13
Kongl:e Maij:tts och chronans vänskap, assistence och bijståndh.

14
Denne veekan som nu ingår varder, förmedelss Gudz bijståndh, oss i alle
15
saker närmare ljuss gifvandes, så at vij med näste post Eder Kongl:e Maij:tt
16
i all underdånigheet förmodeligen kunna om alt uthförligen referera, hvilket
17
vij inthet varde coniunctim uthi faillerandes, eij eller jag a parte under-
18
låtandes medh sine omständigheeter Eder Kongl:e Maij:tt at förebringa.

Dokumente