Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
109. Rosenhane an Königin Christina Münster 1647 Januar 3/13

10
–/ 109 /–

11

Rosenhane an Königin Christina


12
Münster 1647 Januar 3/13

13
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 7 ] fol. 1266–1267; Eingangsvermerk Stock-
14
holm
1647 Januar 21/31.

15
Neujahrswünsche. Abwesenheit zahlreicher Gesandter von Münster. Niederländisch-spanische und
16
französisch-spanische Verhandlungen.

17
Neujahrswünsche. Tillståndet på thänna orten belangande, så ähr thänna con-
18
venten för thänna tid tämmelig dissiperat, i thet meerendeelz gesandter
19
härifrå ähre förreste, såsom the bägges käijserlige greffven aff Trautmans-
20
dorff och h. Volmar till Ossnabr. tillika med evangelische ständernes ge-
21
sandter , undantagandes them Chursäxische; sammaledes ähre Frantzösche
22
gesandterna, thän ena till Hålland förrester, såsom för dätta underdånigst
23
ähr förmäällt, thän andra förreser i dag äller mårgon till Ossnabr. Dässlikest
24
ähre fyra utaff Statische gesandterna till Ossnabr. förreste och thän ena
25
Spansche gesandten h. Brun till Nederland. Alltså bliffver på någon tid med
26
Tyske tractaten på thänna sidan intet synnerligen företaget.

27
Mäd Spansche tractaten ähr såvida kommet att freden emellan Spanien och
28
Nederlänsche Staterne bleff i förleden tissdag affton sluten och underskriff-
29
ven ; dåch icke alldeles in forma som han ändtlig skall bliffva, uthan provi-
30
sionaliter och intill däss Frankerike i lika måtto med sin fred bliffver richtig;
31
hvaröffver Frantzösche gesandterna ähre mächta illa till fredz och haffva
32
strax däremot protesterat.

33
The Spansche haffva cederat till Frankerike alla the placer som i Nederland,
34
Roussillon äre occuperade och giffva sammaledes håppning till the Italien-
35
sche conquesten. Män thet som mäst them emellan differerar ähre någre
36
små orter som på bifogade lista

37
Fehlt.
förmäles, them Frankerike nu intet haffver

[p. 198] [scan. 254]


1
i possession, icke häller med Spansch guarnison ähre besatte, uthan haffva
2
tillförende aff Frankerike varit occuperade och sädan förlåtne eller heellt
3
raserade. Dåch kan thett allt med hast biläggias så snart h. Servien kommer
4
ifrå Hålland, äffter hvilkens negotiation consilierna sädan rättas.

Dokumente