Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
107. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 Dezember 31/1647 Januar 10

10
–/ 107 /–

11

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


12
Stockholm 1646 Dezember 31/1647 Januar 10

13
Kopie: RR fol. 2374–2375.

14
Interessen Pfalz-Neuburgs.

15
Såsom Edher väll är vi vitterligit thet Hans Kärligheet pfaltzgrefve Wolf-
16
gang Wilhelm af Pfaltz Neuburg

30
Wolfgang Wilhelm, Hg. von Pfalz-Neuburg: * 25. 10./4. 11. 1578 Neuburg/Donau, † 20. 3.
31
1653 Düsseldorf; folgt zu Neuburg und wird katholisch 1614, nachdem er 1613 die Tochter des
32
Hg. Wilhelm V. von Bayern, Magdalena, geheiratet hatte. Vgl. ADB XLIV S. 87–116 ;
33
Isenburg I T. 34; Riezler S. 94–101.
hafver beskickat oss genom sin gesandte
17
Hendrich Christoffer von Grißheimb, altså är och han, gesandten, uthi
18
begynnelssen på octobris månadt hijtkommen och på höghbe:te sin herres
19
vägnar hoos oss ibland annat låtidt sollicitera om vår adsistence vedh thesse
20
påstående universalfridztractater och till den ände anhållet hoos oss om
21
vår befalning till Edher att i then Edher i Osnabrug uthi then Pfaltziske
22
successionssaken och theri verserande Hans Kärligheetz högha interesse
23
allaredo i förledne sommar tilstälte proposition väll öfverväga och medh
24
ijfver Edher anlägen vara låtha, animerandes härtill andre där anväsande
25
gesandterne, och särdeles them kongelige Frantzösiske plenipotentierade,
26
att Beyerfursten icke favoriserad, men den Rudolfiske linien

34
Linea Rudolphina, i. e. die alte Pfälzer Kurlinie, die sich unter Rudolf I. (1274–1319) resp.
35
Rudolf II. (1306–1353) von der bayrischen Linie der Wittelsbacher löste. Unter Rudolf II.
36
kamen Neuburg und Sulzbach, die sog. junge Pfalz, an die Rheinpfalz; vgl. Isenburg I T. 31.
thervidh
27
mainteneradh varder, hvarvidh dogh Hans K:t vill hafva betingat att thetta
28
icke är meent i någon motto till att behindra dem Heidelbergiske linien

37
i. e. die mittlere Kur-Pfälzer Linie, der der „Winterkönig“ Friedrich V. angehört, begründet
38
durch Friedrich III. von Pfalz-Simmern (1515–1576, Kf. 1559); vgl. Isenburg I T. 32.

29
uthi dess restitution.

[p. 192] [scan. 248]


1
Nu såsom Edher mehr än nogh är kunnogt och vitterligitt medh hvadh
2
ijfver och flijt vij, trädandes i vår högstährade och salige k. her faders glor-
3
vördigst i åminnelsse *** och footspår, hafve drifvet genom vapnen och fridz-
4
tractaterne thet opprimerade churfurstlige husetz Pfaltzes restitutions i dess
5
churdignitet och länder och uthi vår Edher gifven instruction den puncten
6
per expressum inserera låtet såsom och genom andre våre idkesamme bref
7
och order Eder starckt inbundet att låte Edher dess interesse på det högsta
8
och yttersta vara befallat, och vij medh nådhe förstådt hafve thet I ther-
9
uthinnan fliteligen och medh krafft hafve arbetet, altså behöfve vij icke
10
opreppa häri gångne våre order å nyo, eij heller tvifle om Edher ytterligare
11
cooperation i den saken; men så myckit Hans K:t pfaltzgrefve Wolfgang
12
Wilhelms höghe anlagenheet och interesse härvidh anlangar, efftersom ge-
13
sandten grunden och skählen till höghbem:te sin herres rätt och praeroga-
14
tivam för Beyerfursten och den Wilhelmiske linien

35
Linea Guilhelmiana, i. e. die bayrische wittelsbachische Linie, an die 1623 die Kurpfälzer Kur-
36
würde überging (Kf. Maximilian ist Sohn des Hg. Wilhelm V. von Bayern); vgl. Isenburg I
37
T. 28.
i churdigniteten och
15
dhe Churpfaltziske landen vidlöffteligen hafver deducerat och verificerat
16
och den Rudelfiske liniens successionsrätt icke kan billigt förmedelst Chur-
17
pfaltzes oppression vara betagen, dy sij vij icke ogärna, ifall I, destituerade
18
till äfventyrs af andre som i Churpfaltzes restitution hafve ett stort interesse
19
och elljest hafve lofvat att vele theri inständigt och ifrigen laborera, pro
20
extremo emot all förhopning icke fruchtbarligit skulle kunna uthrätta, att
21
I tå vidh desse fridztractater adsistere höghbem:te her Wolfgang Wilhelms
22
K:t i dess rätt och berörde successionssaak så mycket möijeliget är och
23
Edher står till göra, jämväll och bedje och förmane vår k. broders och bundz-
24
vervantes kongens i Frankerijkes plenipotentierade i Münster att och dhe
25
höghbe:de pfaltzgrefve af Neuburgz saak ville låta sigh vara befallat, så att
26
aureae bullae och andre *** ingenii jämväll och pactis familiaribus,
27
emellan berörde förvante furstlige huus fordom oprättade, skeer ett nöije,
28
efftersom vij eij heller tvifle vele att Hans K:t förmår i lijka motto sine
29
modhståndare och ledemoter i Romerske rijket, särdeles sine religionsför-
30
vanter , att uthi lijka motto vigilere och tala för Hans K:t till dess erhållelsse
31
i sin funderade successionssaak emoth Beyerfursten. Vij hafve oss här fuller,
32
så och hvadh meera Hans K:t hoos oss genom sin gesandte hafver anbringa
33
och söka låtet, uthi een särdeles resolution

38
Vgl. Resolution der Kgin. Christina für den Gesandten des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von
39
Pfalz-Neuburg, Griesheim. Stockholm 1646 Dezember 31/1647 Januar 10. Kopie: RR fol.
40
2371–2382.

41
Rekreditiv der Kgin. Christina für Griesheim. Stockholm 1646 Dezember 31/1647 Januar 10.
42
Kopie: RR fol. 2382–2382’. Schreiben der Kgin. Christina an Feldmarschall C. G. Wrangel
43
betr. Schonung von Pfalz-Neuburg. Stockholm 1646 Dezember 31/1647 Januar 10. Kopie:
44
RR fol. 2375–2376.
förklarat, den vij copialiter
34
härhoos lägge och Edher tilhanda sände.

Dokumente