Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
106. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Dezember 30/1647 Januar 9

16
–/ 106 /–

17

Rosenhane an Johan Oxenstierna


18
Münster 1646 Dezember 30/1647 Januar 9

19
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 525.

20
Contarinis Wunsch, nach Osnabrück zu reisen.

21
Uppå Venetiansche gesandten h. Contarenis vägnar kommer jag åter att
22
begära utaff E. Excell. ett pass, som bifogade memorial utvisar; hvilket i
23
thet Generini leffvererade mig, kom han till att discurera om andra saker,
24
och i synnerhet berörde huruledes h. Contareni H. M:t till respect och
25
tjänst och därhooss till att bevijsa E. Excell. en höffligheet gärna hade gjordt
26
en resa öffver till Ossnabr., män hade förnummit att E. Excell. emot käijserl.
27
gesandterna hade sagt att thet vore en sak magni ponderis, alltså understode
28
han sig intet att göra om thet vore Excell. emot; mediationen ambierade
29
han intet, icke häller såge på någre formaliteter, uthan där han älljest kunde
30
hjällpa något till fredens befodring, så skedde thet allenast amore pacis;

[p. 191] [scan. 247]


1
och äffter the käijserl. thetsamma åstunda, skulle thet kunna aff någrom
2
uttydes, om E. Excell. thet utsloge, lika såsom man undflydde thet som
3
därtill kunde tjäna, med mera sådant som han discursvijss förebrachta, dåch
4
begärte jag intet ville låta märkia att thet komme från honom, hvilket jag
5
dåch kårtlig E. Ex. intet haffver kunnat E. Ex. förhålla.

6
Annadt förefaller intet; här går väll och roop att Spanierna och Hållenderna
7
i thässe dagar haffva slutit förrän Brun affreste, män thet synes icke väll
8
troligt. Mäd Frantzösche gesandterna haffver jag sädan intet fått taala.


9
Beilage fehlt.

Dokumente