Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
102. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1646 Dezember 28/1647 Januar 7

15
–/ 102 / [ 118 ]

16

Johan Oxenstierna an Königin Christina


17
Osnabrück 1646 Dezember 28/1647 Januar 7

18
Ausfertigung: DG, A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1236–1238; Eingangsvermerk Stockholm 1647
19
Januar 14/24.

20
Französische und niederländische Gesandte sowie Contarini in Osnabrück erwartet. Wenig Aus-
21
sichten für französisch-spanischen Friedensschluß; Frankreich vom Papst bestärkt, den Krieg gegen
22
Spanien fortzusetzen. Pommernfrage: Positive Haltung der Kaiserlichen zur schwedischen Forde-
23
rung nach ganz Pommern; kaiserlich-brandenburgischer Gegensatz; Haltung der pommerschen
24
Deputierten; pommersche Vorschläge und Gesuche; bevorstehende Verhandlungen mit den Kaiser-
25
lichen über die Abtretung Pommerns. Besetzte Orte in der Mark.

26
Hvadh min collega och jagh hafver för denne gångh haft at mentionera om
27
är af oss i här hoosgående conjuncte underdånige rapport till Eder Kongl:e
28
Maij:tt författat. Saken hade snart varit för oss förkärfvat, men dät är nu
29
alt in integro, och hoppas jagh thet skall alt aflöpa till Eders Kongl:e
30
Maij:tts allernådigste behagh och nöije.

31
Dätt synes efter all apparence att värket lärer nu blifva medh macht drifvit.
32
Talet går att såväll dee Frantzöske som Venetus och Holländske gessand-
33
terne skole och vella komma hijt at poussera värket till ändskap. Om Veneti
34
och Holländernes ijfrige fridzbegirigheet är fuller ingen tvifvell, men om
35
dee Frantzöskes ståår jagh i tvijk, ty dät seer så uth medh theras väsende
36
som ville the icke till sluuth med Spagnien, och uthan fredh medh Spagnien
37
blifver föga af den medh Keijssaren. Uhr Frankrijke skrifves at Påfven

39
Innocentius X. (Giamb. Pamfili), Papst seit 15. September 1644, c. 4. Oktober 1644, † 7. Januar
40
1655.
nu

[p. 185] [scan. 241]


1
är heel godh Frantzösisk och at starke praeparatoria till krigets continuation
2
i Italien moot Spagnien görs, hvilket föga teckn är till freden. Princen af
3
Conde, som mycket altidh rådde quocunque pretio till fridh, är och nu
4
nyligen dödh blifven. Tijden måste lära alt, och när Trautmanssdorff kom-
5
mer , få vij fuller något mehra ljus i saken.

6
Han medh sine colleger, dee keijsl:e gessandterne, tesmoignera vara mycket
7
content medh Eders Kongl:e Maij:tts resolution till at behålla Pommeren
8
etiam invito electore på Keijssarens och rikzständernes guarande

37
Vgl. Breucker S. 78.
. Och så
9
mycket man kan af externis och discurserne taga, synes at Churbrandenburg
10
föga gott skall hafva sigh at förvänta af Keijssaren och huus Österrijke,
11
hvartill och kanskee månge orsaker äre. Den första är fuller religionen,
12
hvilken churfursten är tillgedan, sedan hjelper fuller interesset och commu-
13
nionen medh Churpfaltz och icke lijtet thertill. Så hafver och Keijssaren
14
sine praetensioner i Silesien, på Crossen

38
Krossen: Fm., 1482 als Pfand und 1537 ganz an Brandenburg gefallen, 1633 von kaiserlichen
39
Truppen erobert. Vgl. auch UuA IV S. 433 Anm. 1.
och andra ohrter, hvilket jag troor
15
han lärer sökia at knappa af honom så smånigom lijkasom är gångit medh
16
Jägerndorff

40
Jägerndorf: Fm., kam 1523 durch Kauf an den Mgf. von Brandenburg-Ansbach, 1596 durch
41
Erbvertrag an den Kurprinzen und späteren Kf. Joachim Friedrich von Brandenburg, der es
42
seinem 2. Sohn, Johann Georg, als Apanage zuwies. Dieser wurde 1621 als Anhänger Friedrichs V.
43
von der Pfalz geächtet und verlor sein Land, das an den Fürsten Karl von Liechtenstein fiel.
. Ehuru dät nu är, så vorde vij tillseendes at Eder Kongl:e
17
Maij:tt och chronan af Keijssaren och ständerne medh garande nogsampt
18
blifven förvarade.

19
Dät lärer fuller nu blifva larm i lägret, som man säija plägar, hoos chur-
20
fursten öfver förbem:e Eders Kongl:e Maij:tts af oss dem keijsserlige
21
pur et simpliciter gifne resolution. Jag tviflar och inthet at när nu rikssens
22
ständer få saken emellan sigh at debattera, at thet varder gifvandes starke
23
altercationes dem emellan, som vahnan är.

24
Huru dee Pommerske här varande deputati sigh nu varda anställandes hafver
25
man at afsee. Dee äre fuller däruthinnan heelt medh oss eensee at landet
26
må blifva orijfvit och odeelt under een herre, som jagh för någre dagar
27
sedan medh någre ordh Eder Kongl:e Maij:tt i underdånigheet månde
28
berätta, men at thet skulle komma under Eder Kongl:e Maij:tt och chronan,
29
thertill veet jag icke om the så synnerlig inclination skole hafva; och att det
30
skall invito electore Eder Kongl:e Maij:tt tillagt varda, deröfver skola the
31
uthan tvifvell vara mycket perplexe, eftersom dee sigh inbilla att the på thet
32
sättet måste sättia, eftersom ded språket lyder, håret till. Dee hafva gjordt
33
sigh det visse hopp at Eder Kongl:e Maij:tt skulle hafva hafft någon
34
reflexion på dät förslagh dee här öfvergåfvo om spe successionis per simul-
35
taneam investituram in casum deficientis lineae masculinae domus Branden-
36
burgicae etc. och jag sammaledes för otta dagar sedan månde i underdånig-

[p. 186] [scan. 242]


1
heet omröra

39
Vgl. zu dem Komplex der pommerschen Vorschläge [ S. 73 ] ; [ 77 Z. 13f. ] Vgl. weiterhin UuA IV
40
S. 482 (Relation der brandenburgischen Gesandten vom 23. Dezember 1646/2. Januar 1647).
. Men såssom jag dem strax månde säija at dee föga therpå
2
måtte göra facit, dy Eder Kongl:e Maij:tt nepligen skulle släppa itt vist
3
och det Eder Kongl:e Maij:tt allaredo hafven händer emellan för itt ovist
4
och det som stodo på missligheet at få medh tijden igen, altså hafva dee nu
5
loppan i örat och skole fuller icke rätt vetta sigh häruthinnan at skicka.
6
Dät synes och på thetta slaget lijkt at the medh deeras postulatis här icke
7
kunna så blifva i tractaten nu attenderade som dee elljest hade sigh inbillat
8
och förmodat at vara befogade till. Dee hafva oss städes anlegat om special-
9
mention in instrumento pacis öfver deeras privilegier, item garnisonernes,
10
licenternes och contributionernes total afskaffande såssom och appelationen
11
och slijkt, men dät måste alt ställas på annan foot än som varit hafver,
12
ehuruväll jagh inthet tviflar dee keijsl:e skole, till at göra sigh hoos dem
13
gode, vella secundera dem medh införandet af bem:e punchter uthi sitt
14
instrument.

15
I mårgon, vill Gudh, träda vij medh them keijsl:e igen tillhoopa öfver
16
garanden, då vij varda tillseendes huru sigh alt bäst göra låther. Korteligen
17
at säija, måste Keijssaren 1) absolvera status Pomeraniae a iuramento et
18
homagio, medh hvilket the äre churfursten förbundne, och förvijsa dem till
19
Eder Kongl:e Maij:tt och chronan; 2) conferera Eder Kongl:e Maij:tt
20
och chronan totam Pomeraniam cum Rugia et episcopatu Caminensi in
21
perpetuum feudum et irrevocabiliter ab imperio recognoscendum cum titulo,
22
insigniis, votis et sessione aliisque iuribus ac pertinentiis; 3) suo et totius
23
imperii nomine hålla Eder Kongl:e Maij:tt och chronan skadelöös, prae-
24
sterandes evictionem, securitatem et manutentionem emot churfursten och
25
dee interesserade, der the sive per se sive per alios, directe vel indirecte etc.
26
något machinera och tentera ville på Pommeren eller ex eius caussa emot
27
Eder Kongl:e Maij:tt och chronan nu eller framdeeles; 4) inthet måste
28
Keijssaren göra någon andringh i Pommeren, såssom är till äfventyrs medh
29
concessioner af nya frijheeter anteen i städerne eller å landet, eftersom
30
kanskee Strålssundh och Stettin dermed måtte omgå at the måtte blifva
31
rikzstäder erkände, exemplo Breemensium

41
Vgl. ausführliche Literaturangaben bei Lorenz S. 128 Anm. 12, S. 222–224.
! Detta äre så dee principaleste
32
punchterne som mig nu i hastigheet infalla, men the måste väll öfverläggias
33
förän the sättias på paperet at gifvas uth.

34
Vij varde oss och om dee Markiske platzerne

42
Es handelt sich hierbei um Garleben (i. e. Gardelegen/Altmark) – vgl. Baltische Studien VI
43
2 S. 27 – und wohl auch um Landsberg, Lagow, Driesen, Frankfurt/Oder, Krossen; vgl. UuA V
44
S. 46f.
, som Eder Kongl:e Maij:tt
35
innehafver, efter dess allernådigste ordre rättandes och elljest hvadh Eders
36
Kongl:e Maij:tts höge interesse kan fordra efter yterste förståndh i acht
37
tagandes och inthet underlåtandes at drifva sakerne till dät högsta uth som
38
möijeligit är.

[p. 187] [scan. 243]


1
Gudh erhålle Eders Kongl:e Maij:tts armee och vapn uprätt. Hvadh i går
2
ifrå feldtmarskalken Wrangell inkom uthvijsar bijlagon lit. A. A., och hvadh
3
Brandten hafver skrifvit lit. B. B.


4
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [ 5 ]:


5
AA: 1239–1240’ Feldmarschall Wrangel an Johan Oxenstierna und Salvius. Babenhausen 1646
6
November 30/Dezember 10 [Nr. 66]

7
BB: 1241–1242 P. Brandt an Johan Oxenstierna und Salvius. Ulm 1646 Dezember 9/19

Dokumente