Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
99. Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna Stockholm 1646 Dezember 26/1647 Januar 5

19
[ 77 ] / 99 /–

20

Axel Oxenstierna an Johan Oxenstierna


21
Stockholm 1646 Dezember 26/1647 Januar 5

22
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 979, fol. 336–337 = Druckvorlage; Eingangs-
23
vermerk
[ Osnabrück ] 1647 Januar 11/21. Druck: Gjörwell S. 340–341.

24
Privata. Pommern. Salvius.

25
I förgåår om aftonen ankom posten medh Din schriffvelse. Wegen der
26
Feiertage kann ich nicht ausführlich antworten. Privata. In publicis haltt
27
saken så myket Du kant in integro till nästa post, då jag mig beflita skall
28
att Du och Din collega måge få endelige resolution öf:r de nova emergentia.
29
Men så mykedt Pomern vedkommer blijf:r ded fuller vedh förre resolution.

[p. 177] [scan. 233]


1
De discurser S

34
Salvius.
. om mig haf:r förtt ähr intet om uthan updichtatt. Jag vett
2
väl, des Gudh loff, hvadh jag seija skall, och må så han som andra ded mig
3
tiltroo at om jag något vill seija, skall ded vara sådant att jag väl tör seija
4
honom ded i ögonen. Refererar någon något annedt haf:r han ded sjelff
5
att försvara.

Dokumente