Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
97. Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius Münster 1646 Dezember 25/1647 Januar 4

14
–/ 97 /–

15

Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius


16
Münster 1646 Dezember 25/1647 Januar 4

17
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 513–516 = Druckvorlage. Kopie: DG,
18
A I 1, Legat . [ 5 ] fol. 1174–1174’ = Beilage E zu Nr. 101.

19
Unterredung mit Longueville über die Pommernfrage. Polnisch-schwedisches Verhältnis. Kursächsisch-
20
schwedischer Waffenstillstand. Resolution des Kf. von Brandenburg für Plettenberg. Krosigk in die
21
Niederlande abgereist.

22
Ich habe heute Longueville aufgesucht. Nachdem ich ihm wegen des Todes seines
23
Schwiegervaters, des Prinzen von Condé

34
Heinrich II., Prinz von Condé: * 1. 9. 1588 Saint-Jean-d’Angély, † 26. 12. 1646 Paris;
35
Vater von Genoveva, Hgin. von Condé, die 1642 Heinrich II. Hg. von Longueville heiratete.
36
Vgl. Isenburg II T. 32; NBG XI Sp. 401f.
, kondoliert hatte, berättade jag honom
24
äffter E. Ex. breffs lydelse hvad E. Excell. vore sinnade till göra, ifall chur-
25
försten annorledes än som berättat ähr sig intet ville beqväma, hvarmed han
26
låtit sig märkia väll tillfredz, sadhe och att han väll hade tänkt därpå skulle
27
komma, och besynnerlig äffter han hade förnummit ifrå Frantzösche resi-
28
denten i Stokholm

37
Chanut, vgl. [ Anm. 5 S. 3 ] .
H. K. M:t resolution dänsamma vara, ty haffver han i
29
går, då the käijserl. och mediatores vore hooss honom, förehållit them
30
huruledes Käijsaren på thet sättet kommer väll ifrå kriget, får igän så många
31
orter och platzer, som ähre occuperade och därtill aff intet contribuerar, att
32
han fördänskull intet skulle gå besvikligen om med them, uthan vara betänkt
33
att sluta en sådan fred som kunde vara säker och beständig och ike haffva

[p. 175] [scan. 231]


1
sig något förbullit

40
Die Kopie enthält: „förbehollit“.
som kunde framdeles trouble och oroo upmärkia, och
2
i synnerheet äffter cronan Sveriger på annadt sätt intet kan komma öffverens
3
med churförsten aff Brandeburg att då Kaijsaren med heele imperio måtte
4
upfinna the medel hvarigenom friden icke däss mindre måtte säkert kunna
5
hållas och mainteneras, såsom them själffve icke mindre än Sverige och
6
Frankerike därom vore angelägdt, uppå hvilket han bekände the sig haffva
7
väll förklarat och att han alldeles god håppning hade att the thänne för-
8
säkring och guarantien på Eder E. Ex. begäran och the conditionen som
9
kunna föreslås väll skulle bevillja och ingå. Han för sin pärson kunde intet
10
vidare råda till äller frå, äffter E. Ex. thet nogsamt viste i acht taga, allenast
11
hade han thänne advertissement om the käijserl. inclination att göra och
12
håppades att E. Ex. låte för all ting realiter försäkra sig att freden måtte
13
bliffva beständig, äffter Frankerike dässlikest i dän assecurationen så högt
14
interesserar. Sammaledes recommenderade han E. Ex. till thet högsta att
15
hvad E. Ex. tänkte till att göra, att E. Ex. thärmed vill skynda så myket
16
möijeligit till att förtaga thärigenom allehanda inkast och obstacula som
17
kunde upväxa, och besynnerlig att thätta slutet måtte förekomma dän
18
Spansche freden, på thet Hållenderna icke måtte låta förleda sig, sädan the
19
hade frie händer. Han tilböd till öffverflöd att göra och arbeta i saken så
20
myket han för sin pärson någon tid kunde till H. K. M:ts tjänst, och såsom
21
E. Excell. med honom ginge retires äller och ouvert, däräffter hade han
22
och meer äller mindre occasion att kunna contribuera däruthi sine officia.

23
Han bad och jag ville berätta E. Ex. huru kungen i Påland hade emot
24
Frantzösche gesandten förklara sig vara benägen att sluta en evig fred med
25
cronan Sverige, och till att förtaga allt misstroende vore han resolverat till
26
att giffva H. M:t en skrifftlig försäkring till att hålla stilleståndet uprichtigt
27
och redeligen, allenast H. M:t ville däremot giffva honom en försäkring på
28
samma sättet, hvilket härtigen höllt vara en nyttig sak och intet till att
29
utslå.

30
Chursäxische gesandterna vore i går hooss mig och begärte jag ville på-
31
minna E. Ex. om ett churförstens breff till H. M:t, angående ratificationen
32
på stilleståndet

41
Vgl. Stilleståndsfördrag mellan Sverge och kurfurst Johan Georg af Sachsen. Eulenburg 1646
42
März 31/April 4; Drottning Kristinas konfirmation å fördraget. Stockholm 1646 November 26/
43
Dezember 8 (ST VI 1 S. 30–38).
, thet the E. Ex. för 6 månaders sädan leffvererat haffva och
33
intet svar därpå bekommit, som churförsten vänter äffter.

34
H. Contareni låter och anhålla hooss E. Ex. om pass för thän som på
35
bifogade memorial förmäles.

36
Churförsten aff Brandeburgs resolution på thän kaiserl. deputerades före-
37
bringande och svar till churförstl. gesandterna sänder jag härhooss.

38
H. Croisie

44
Gemeint ist vermutlich der hessische Gesandte Krosigk, vgl. [ S. 319 ] .
ähr till Hålland affrester, därtill rådder aff h. Servien att taga sin
39
härres interesse i acht.

Dokumente