Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
91. Nils Tungel an Salvius Stockholm 1646 Dezember 19/29

[p. 158] [scan. 214]


1
–/ 91 /–

2

Nils Tungel an Salvius


3
Stockholm 1646 Dezember 19/29

4
Ausfertigung: Salvius Slg. vol. 10, E 5262.

5
Gegensätze zwischen Königin Christina und den Oxenstiernas. Vertraulicher Briefwechsel zwischen
6
Königin Christina und Salvius. Rehnskiöld. Salvius’ Interesse an Gut Wellingsbüttel.

7
E. Excell:s gunstige skrifvelse af den 30 novembris [ 30. November/10. De-
8
zember
]

26
Fehlt.
ähr mig i förgår medh ordinarie posten inhändigat medh bijlagorne,
9
hvilke Hennes Kongl. Maij:tt själf igenom läste och sädan i sitt schatull
10
förvarade, seijandes effter thet Frantzöske brefvetz öfverläsande, thet brefvet
11
ähr remarchabelt, män r:c

27
[rikscansleren].
uthtyder thet annorlunda och änskyller g. J. O.

28
[gref Johan Oxenstierna].

12
actioner, män jag märcker nogsampt och förstår fuller hvadh derunder sökes,
13
jag moste thet så låta löpa till sin tijdh.

14
Gref Gustaf Gustafson berettade mig i går att Hennes Kongl. Maij:tt hade
15
i förgår om affton seent fått ett pacquet bref förseglat, och nähr thet opbröts
16
lågh deri E. Excell. bref, viste intet ifrån hvem, till Hennes K. M:t och till
17
een aff grefverne

29
Nicht nachgewiesen.
, både oförseglade, hvilket Hennes Kongl. Maij:tt något
18
underligit ähr förekommitt och skall hafva sagt till gref Göstaff G. jag ville
19
icke gerna att r:drotzen

30
Brahe, Per: * 18. 2. 1602 Pydboholm, Ryds skn., Stockholm län, † 12. 9. 1680 Bogesund;
31
Reichsdrost 1641. Vgl. SMK I S. 435f. (Brahe Nr. 7).
skulle fåå läsa de bref som mig in particulari aff
20
Salvio ähre eller blifve tillskrefne, och hafver vidh samma discurss lefrerat
21
hånom thet brefvet som E. Exell. hafver skrifvit een aff grefvarne till thet
22
han mig vijste och läsa läät, hvilket var ett kortt bref; medh mig hafver
23
Hennes Kongl. Maij:tt icke taalt ett ord derom.

24
Rehnskiöld ist nach Deutschland abgereist. Ich werde E. Ex. behilflich sein, wegen
25
des Gutes Wellingsbüttel eine günstigere königliche Resolution zu erreichen.

Dokumente