Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
89. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1646 Dezember 19/29

16
–/ 89 /–

17

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


18
Stockholm 1646 Dezember 19/29

27
Vgl. Lundgren S. 267.

19
Kopie: RR fol. 2313–2314.

20
Interessen der Stadt Magdeburg.

21
Wir haben Euch wiederholt die Interessen der Stadt Magdeburg empfohlen. Wir sehen,
22
daß die Stadt sin borgmestare Otto Gleiken

28
Gemeint ist wohl Otto von Guericke: * 20. 11. 1602 Magdeburg, † 11. 5. 1686 Hamburg;
29
Studium der Rechte und der Mathematik, 1627 Ratsherr zu Magdeburg, 1631–1636 Ober-
30
ingenieur zu Erfurt in schwedischem Dienst, 1646 Bürgermeister zu Magdeburg, brandenburgischer
31
Rat, legte 1681 sein Amt nieder. Vgl. ADB X S. 93 .
nach Osnabrück entsandt hat att
23
genom honom så myckit bättre sine anlägenheetter och besvär Edher före-
24
draga och theröfver informera låte, hvilcke förnämligen däruthinnan skole
25
bestå att stadhen till sin restitution och giörlige åthnjutande af sine privilegier
26
och rättigheeter må komma och blifva befrämjadt. Såvidt vij i desse saker

[p. 156] [scan. 212]


1
kunne före oss till sinnes, hafver altidh offtabem:te stadh genom sin uth-
2
skickade här hoos oss låtit sollicitera först och förnämbligen tvenne privi-
3
legier , n. Keijser Ottonis Magni fundation och Keijser Ottonis secundi
4
privilegium öfver stadzens tulfrijheet [i] rijket

32
Vgl. Leuber, Benjamin: Gründlicher und historienmäßiger discurs uber etzlichen der
33
stadt Magdeburg in Sachsen gerühmten alten privilegiis sowohl was von den dreyen
34
bekandten büchern, dem Sachsenspiegel oder landrechten, dem Weichbild und dessen
35
chronica samt dessen lehenrechten zu halten und wie weit in solchen die alten und
36
wahren Sächsischen gesetze, ordnungen und rechte zu befinden. Dresden März 1648.
37
Druck: Meiern III S. 27ff.
, och sedan om dhen dona-
5
tion thermedh af vår högstährade och sahl. k. her fadher och å våre vägnar af
6
rijkzcantzelern vidh förande directorio i Tysklandh stadhen är beneficerad
7
vorden, medh vadh meera hafver varit som stadhen befinner till sin restau-
8
ration höghnödigt om förstädernes perpetucke desolation. Såsom nu offta
9
bem:te stadh hafver myckit uthstådt i detta krijget och är fast i begynnelssen
10
theröfver råkadt i brandh och aska, att vij gärna skole sij och önska någre
11
medell kunde finnas till dess restauration och opkomst igen, altså hafve vij
12
och för een nödtorfft befunnet att recommendera Edher sådane stadzens
13
anlägenheeter medh nådigh befalningh att I låte Edher Magdeburgz desideria
14
uthi bästa måtton och till dheres befordringh vara befalladhe, och särdeles
15
vinlägge Edher om att kunna erhålla för stadhen dhe ofvanbem:te privi-
16
legierne och regiae donationis restitutionem, hvar icke in totum, som nep-
17
ligen skall kunne skee, erhålles, eij heller tidherne dhed tillåthe, doch in
18
partem och som dhe kunne befordrade varda till befrija stadzens restaura-
19
tion och hvadh mehra kan vara, som Edher är möijeligit att uthrätta, stadhen
20
till opbyggelsse, förkofringh och välfredh, efftersom stadsens till Ossnabrug
21
afskickadhe borgmestare varder thetta medh flere dess anlägenheeter Edher
22
fördragandes och vij fördenskull hålle onödigt att communicera Edher dhe
23
inlagde, som här varande stadhen Magdeburgz uthskickadhe rådzförvant
24
hafver oss öfverantvordat.

Dokumente