Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
86. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1646 Dezember 14/24

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1646 Dezember 14/24

36
Vgl. UuA V S. 104.

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 1105–1106.

5
Brandenburgs Antwort auf die schwedischen Vorschläge erwartet. Verhältnis der Generalstaaten
6
zu Brandenburg. Trauttmansdorff in Osnabrück erwartet. Gravamina. Mainzer Beschwerde wegen
7
schwedischer Donationen. Diverse Beilagen.

8
Sedan sidste post för otta dagar sedan är här föga passerat, som meriterar
9
Eder Kongl:e Maij:tt att berättas. Dät väntes nu allenast på den resolution
10
churfursten af Brandenburg varder gifvandes dem keijsl:e och Frantzöske
11
uthskickade på vår sidst uthgifne skrifft, som vij medh nästafgångne post
12
månde i underdånigheet om förmäla. Elljest håller man förre at churfursten
13
är efter hållit bröllop i Haagh, den 7 huius st. n. [ 7. Dezember ], den 21 dito
14
[ 21. Dezember ] därifrå opbruten medh sampt sin gemåhl.

15
I förgår reeste grefven af Wittgenstein efter hans ordre till honom till Cleve,
16
notificerandes för sin afreesa at han medh sine collegis hade fåt ånyo full-
17
macht at tractera medh oss om Pommeren och een stadigh alliance emellan
18
Eder Kongl:e Maij:tt och Hans Churfl:e Durchl:tt. I går sände her von
19
Löben oss een copia af fullmachten, lydandes som bijlagon under lit. A
20
uthvijsar.

21
Vij låthe efter Eders Kongl:e Maij:tts oss allernådigst sidstgifne och reite-
22
rerade ordre den handelen medh churfursten bestå och engagera oss inthet
23
vijdare theruthi, förän vij få see hvadh han sigh förklarar på vår förr omrörde
24
skrifft. Dät förmodas at vij innan få dagar skola therom få beskeedh.

25
Hvadh dät churfl:e collegium eller dess abgesandter skola hafva skrifvit till
26
churfursten om then saken, är at see af bijlagon lit. B. Residenten Spiringh
27
hafver uthan tvifvel sändt Eder Kongl:e Maij:tt tilhanda thet som chur-
28
furstens rådh skrifteligen hafva ingifvit hoos Generalstaterne i Haagh, doch
29
föge vij lickväll härhoos i underdånigheet een copia af under lit. C.

30
Dät hålles fuller före at Staterne sigh inthet varda i någon real tingh för-
31
bindandes medh churfursten emot Eder Kongl:e Maij:tt och chronan,
32
eftersom dee och föga skää[l] eller fördeel deraf hafva kunna. Och meenas
33
af mångom att detta churfurstens gifftermåhl medh princens af Uraniens
34
dotter honom fast mycket är uthi hans dessein praeiudicerligit, eftersom
35
Generalstaterne pro ratione suae politiae et status icke så synnerligh gärna

[p. 152] [scan. 208]


1
see att princen af Uranien sine barn genom gifftermåhl allierar i kongl:e
2
och churfurstl:e huus, som allaredo skedt är, i dät hans son hafver kongens
3
i Engelandh dotter

35
Wilhelm II. von Oranien hatte sich am 12. 5. 1641 mit Maria, Tochter des Kgs. Karl I. von
36
England vermählt.

37
Maria: * 4. 11. 1631, † 24. 12. 1660.

38
Vgl. Isenburg II T. 64.
och hans dotter nu churfursten af Brandenburgh. Tijden
4
måste lära huru Holländerne varda sigh denne saken antagandes.

5
Dätt berättas för visso at grefven af Trautmanssdorf skall komma innan
6
kort hijt och så derupå Venetus sampt dee Holländske gessandterne, kanskee
7
och Frantzoserne, i intention at här alt göra richtigt, hvilket den Allrahögste
8
ville gifva och förlähna sin nåderijke vällssignelsse till.

9
Elljest äre alle evangelici nu här och arbeeta medh all flijt in puncto grava-
10
minum . Dät äre allena femtijo eller sextio saker som dee discrepera uthi
11
medh dee catholiske, hvilke lickväll hållas sådane at dee skola kunna snart
12
slättas och afhjelpas.

13
I går vore the keijsl:e gessandterne, grefven af Lamberg och Crane, här och
14
brachte allenast, efter the Churmaintziskes begäran, före att Eder Kongl:e
15
Maij:tt skall hafva donerat Hans Furstl:e Nåde landtgreff Fritz

39
Lgf. Friedrich von Hessen; vgl. [ Anm. 4 S. 104f ] .
das Eichz-
16
fäldt medh Maintziske hoffvet i Erffurt

40
Kgin. Christina donierte Lgf. Friedrich das Eichsfeld und den Mainzer Hof zu Erfurt am
41
12./22. September 1645; vgl. Meiern III S. 661–662; vgl. auch [ Anm. 4 S. 104f ] .

42
Der Mainzer Hof ist ein Gebäudekomplex westlich des Erfurter Doms.

43
Eichsfeld und Mainzer Hof gehörten zum Erzstift Mainz.
och dess appertinentier; dee ville
17
icke förmoda at sådan Eders Kongl:e Maij:tts donation skulle villja medh-
18
föras inter conditiones in instrumento pacis, eftersom det skulle vara nya
19
postulata, och altså på sådant sätt tractaten eij vinna sin önskelige fortgång
20
och uthslagh. Vij svarade oss om denne Eders Kongl:e Maij:tts donation
21
inthet vara vitterligit mehra än at staden Erffurts deputerade här oss derom
22
något hade berättat, eftersom dee uthi det Maintziske hoffvet i staden
23
Erffurt belägit något interesse hafva; vij ville elljest tillsee at när vij uthgofve
24
instrumentum pacis, dät så vore inrättat att förmodeligen medh skääl inthet
25
oss protracti tractatus aut exulantis pacis culpa skulle kunna imputeras.

26
Dee berättade och om grefvens af Trautmanssdorf ankompst, så snart ifrå
27
churfursten af Brandenburg svar inkommer medh dess uthskickade von
28
Plettenbergh.

29
Vij hafva elljest inthet coniunctim svarat dem Frantzöske ännu på deras sidst
30
inkomne skrifft, efter vij vänta uppå det svar churfursten af Brandenburg
31
varder gifvandes bem:e Plettenbergh och S:t Romain. Men hvadh jagh,
32
Salvius, in particulari hafver skrifvit d’Avaux till och han mig svarat, är uthi
33
copia under lit. D, E.

34
Weitere Beilagen.

[p. 153] [scan. 209]


1
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 5 ]:


2
A: 1107–1108 Vollmacht des Kf. von Brandenburg für seine Gesandten. Den Haag 1646
3
Dezember 8/18

4
B: 1109–1111’ Die Gesandten der Kurfürsten an Kf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
5
Münster 1646 Dezember 11; vgl. Meiern III, S. 777–779

6
C: 1112–1115 Eingabe der kurbrandenburgischen Räte an die Generalstaaten. Den Haag 1646
7
Dezember 8118

8
D, E: eingeschobener Zettel: Lit. D och E finnes hoos legatens her Salvii härhoos fölljande
9
underdänigste breeff – vgl. Nr. 85

10
F: 1116–1116’ Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 Dezember 8/18 [Nr. 79]

11
G: 1117–1117’ Rationes, warumb den evangelischen ertz- und bischoffen die gebührende
12
session auf der geistlichen banck nicht zu nehmen noch ihnen sessio in loco anzu-
13
muthen

14
H: 1119 Gustav Hansson

41
Hansson, Gustav: Gesandtschaftsschreiber; er hatte eine sehr kleine, aber deutliche Schrift.
an [ G. Keller ] [ Ausfertigung ]. Osnabrück 1646 Dezember 14/24

15
1120 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. [ Nürnberg ] 1646 Dezember 4/14

16
1121–1123 Avise

17
1124–1126 Schreiben aus Münster. 1646 November 10/20

18
1127–1127’ Avise

19
1128–1128’ Hiltebrandt an B. Wolffrath [Ausfertigung]. N[ürnberg] 1646 Dezember 4/14

20
1129 J. Rudolph an [B. Wolffrath] [Ausfertigung]. Leipzig 1646 Dezember 6/16

21
1130 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1646 Dezember 20

22
1131–1134 Avise

23
1135 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an G. Keller [ Ausfertigung ]. [ Nürnberg ] 1646 Dezember 1/11

24
1136–1137 Zweite Supplik der ungarischen evangelischen Stände an den Kaiser. [1646]
25
November 20

26
1138–1147’ Avise

Dokumente